2011.1-8.Eponyms B

                                                                                                                            article in PDF  
N Dermatol Online. 2011; 2(1): 35-45
Conflicts of interest: None
 
 

 

DERMATOLOGY EPONYMS – PHENOMEN / SIGN – DICTIONARY (B)

Brzeziński Piotr1, Hossein Sanaei-Zadeh2, Shane Tubbs3, Bonifaz Alexandro4, Arenas Roberto5, Royer-Bégyn Marie6

16th Military Support Unit, Ustka, Poland. brzezoo@wp.pl
2Department of Forensic Medicine & Toxicology, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Sattar-Khan Ave., Niayesh St., Tehran, Iran. sanaeizadeh@gmail.com
3Division of Neurosurgery, University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA. rstubbs@uab.edu
4Department of Dermatology and Mycology, Hospital General de México, Mexico City. bonyalx@servidor.unam.mx
5Sección de Micología Departamento de Dermatología Hospital General Dr. Manuel Gea González, Tlalpan, México. rarenas98@hotmail.com
6Service de dermatologie, Hôpital Larrey et Hôpital des enfants, Toulouse cedex 9, France. royer_marie@hotmail.com

 
"BANDAID” SIGN
The “band aid sign” typically refers to one used to cover a pyogenic granuloma because it bleeds so easily. Typically the band aid has been on so long that its outline is easily visible when it is removed for the photograph to be taken. The net effect is a contact dermatitis.
OBJAW „PLASTRA”
„Objaw plastra” odnosi się zazwyczaj do pokrycia plastrem ropnych ziarniniaków, które łatwo krwawią. Zwykle plaster pozostaje na tyle długo, ?e jego zarys jest widoczny, gdy zostaje usunięty. Ostatecznym efektem jest contact dermatitis.
 
Figure 1. “Bandaid” sign
Figure 2. “Bandaid” sign
 
BATTLE SIGN
This production of ecchymosis in the region of the posteerior auricular artery, behind the ear, caused by basilar skull fracture. In medical terminology, Battle's sign, is an indication of fracture of the base of the posterior portion of the skull, and may suggest underlying brain trauma.
OBJAW BATTLE’go
To produkcja wybroczyn w regionie tylnej tętnicy usznej, za uchem, spowodowane przez pęknięcie podstawy czaszki. W terminologii medycznej, objaw Battle jest oznaką złamania podstawy tylnej części czaszki, mo?e sugerować, urazu mózgu.
 
Figure 3. Battle sign
Figure 4. Battle sign

 
WILLIAM HENRY MARFLEET BATTLE
(23. February 1855 – 1936), was an English surgeon and teacher. Was born in Lincoln and educated at Lincoln Grammar School. Battle graduated in 1880 from St Thomas's Medical School in London, England. He was a surgeon at St. Thomas's Hospital and an associate of the Royal Free Hospital of London. He became Professor of Surgery and Pathology in the Royal College of Surgeons of England and taught in the Medical School for Women. He was the first to report a laparotomy to relieve intestinal obstruction caused by post-operative adhesions. Battle researched concussion and optic neuritis.
WILLIAM HENRY MARFLEET BATTLE
(23. lutego 1855 – 1936), angielski lekarz i nauczyciel. Uurodził się w Lincoln i kształcił się w Lincoln Grammar School. Battle ukończył w 1880 roku St Thomas Medical School w Londynie, w Anglii. Był chirurgiem w szpitalu St Thomas i współpracownikiem Royal Free Hospital w Londynie. Był profesorem chirurgii i Patologii w Royal College of Surgeons of England i nauczał w Szkole Medycznej dla kobiet. Jako pierwszy zastosował laparotomię w leczeniu niedro?ności jelit spowodowanej przez zrosty pooperacyjne. Battle badał objawy wstrząsu mózgu i zapalenie nerwu wzrokowego.
 
Figure 5. William Henry Battle
 
BAELZ’S SIGN
Characterized by painless ulcerating papules of the mucous membrane of the lips. Progression to SCC may reflect chronic actinic damage
OBJAW BAELZ’A
Charakteryzuje się bezbolesnymi, wrzodziejącymi grudkami występującymi na błonie śluzowej warg. Przewlekłe zmiany mogą ulec prgresji do SCC.
 
EDWIN VON BAELZ
German phisican (1949-1913). Bälz was born in 1849 in Bietigheim-Bissingen in Germany. He attended grammar school in Stuttgart and studied medicine at Eberhard Karls University of Tübingen. Subsequently worked at the medical department of the University of Leipzig in 1869, and served as a medic in the German army during the Franco-Prussian War in 1870. He returned to the University of Leipzig in 1875. In 1876 Bälz’s he went to Japan. In 1881, he married a Japanese woman, Toda Hanako, and had two children. In 1902, he was appointed personal physician-in-waiting to Emperor Meiji and the Imperial household of Japan. Bälz taught more than 800 students in Western medicine during his tenure at the University of Tokyo. In 1905, Bälz returned to Germany. In Stuttgart, late in the summer of 1913, Bälz succumbed to heart disease. In 1883, while staying at the Fujiya Hotel in Miyanoshita, Hakone, Bälz noticed that his maid's hands were chapped. He made a mixture of glycerin and water for her, which was later sold widely in Japan under the name of Bälz Water. It is also listed in the Japan Pharmacopoeia.
EDWIN VON BAELZ
Niemiecki lekarz (1949-1913). Bälz urodził się w 1849 w Bietigheim-Bissingen w Niemczech. Uczęszczał do gimnazjum w Stuttgarcie i studiował medycynę na Uniwersytecie Karla Eberharda w Tübingen. Następnie pracował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Lipsku w 1869 roku i słu?ył jako sanitariusz w armii niemieckiej w czasie wojny francusko-pruskiej w 1870 roku. Powrócił na Uniwersytet w Lipsku w 1875 roku. W 1876 roku Bälz wyjechał do Japonii. W 1881 roku o?enił się z Japonką, Toda Hanako i miał dwoje dzieci. W 1902 roku został mianowany osobistym lekarzem Dworu Cesarza Meiji i Domu Cesarskiego Japonii. Bälz wyuczył ponad 800 studentów medycyny w czasie jego kadencji na Uniwersytecie w Tokio. W 1905 roku, Bälz powrócił do Niemiec. Chory na serce zmarł w Stuttgarcie, późnym latem w 1913 roku. W 1883 r., podczas pobytu w Fujiya Hotel w Miyanoshita, Hakone, Bälz zauwa?ył, ?e jego słu?ąca miała popękaną, skórę rąk. Sporządził dla niej mieszankę gliceryny i wody, Mikstura ta została później powszechnie sprzedawana w Japonii pod nazwą „woda Bälza. Jest ona wymieniona w Farmakopei Japonii.
 
Figure 6. Edwin von Baelz
 
BANDY LEGS SIGN
A presentation of syphilis.
OBJAW „KRZYWYCH NÓG”
Opisany przy kile wrodzonej późnej.
 
MIKHAIL AFANASIEVICH BULGAKOV
(1891–1940) was a Russian physician-writer whose doctor stories are based on his experience as a rural physician in a small village called Nikolskoye in the province of Smolensk.1(p8) Nikolskoye was his first assignment after studying medicine at Kiev University. After 18 months in Nikolskoye, he went on to specialize in venereology in Kiev. Shortly thereafter, he gave up a career in medicine for writing. All his life he was sceptical to the Soviet system and used his satire against the regime. He worked on his main work, The Master and Margarita, from 1928 until his death. The novel was not published in his lifetime.
MIKHAIL AFANASIEVICH BULGAKOV
(1891-1940), rosyjski lekarz i pisarz, którego historie są oparte na jego doświadczenie jako lekarz wiejski w małej wiosce o nazwie Nikolskoje w prowincji Smolensk. Nikolskoje było jego pierwszym miejscem pracy po studiach medycznych na Uniwersytecie w Kijowie. Po 18 miesiącach w Nikolskoje, udał się na specjalizację z wenerologii w Kijowie. Wkrótce potem zrezygnował z kariery medycznej. Został pisarzem. Całe ?ycie był sceptyczny do systemu sowieckiego i jego satyra skierowana była przeciwko re?imowi. Pracował nad swoją główną pracą Mistrz i Małgorzata, od 1928 a? do śmierci. Powieść nie została opublikowana za jego ?ycia.
 
Figure 7. Mikhail Bulgakov
 
BAR ROT SIGN
= paronychia refers to inflammation of the nail fold.
„BAR ROT” OBJAW
= paronychia (zanokcica) zapalenie wałów paznokciowych z towarzyszącym często zapaleniem ło?yska paznokciowego.
 
Figure 8. Bar rot sign
 
BARCOO ROT SIGN
Synonym: desert sore. The Barcoo River in western Queensland, Australia. Sign – "Barcoo Rot" characterised by crusted impetiginous skin sores and occurring in association with heat, dirt, minor traumas and a diet chronically deficient in fresh fruit and vegetables. Katharine Susannah Prichard writes in 1946: ‘They were nothing to the torture he endured when barcoo rot attacked him. The great sores festered on his back, hands and legs: his lips split and bleeding’. Barcoo Rot was the slow healing of skin wounds because of scurvy caused by a diet that consisted mainly of damper (bread baked in a camp fire).
OBJAW “BARCOO ROT”
Synonim: desert sore. Rzeka Barcoo występuje w zachodniej części Australii, w Queensland. Objaw "Barcoo Rot" charakteryzuje się liszajcowatymi strupami z owrzodzeniami skóry i występuje w połączeniu z ciepłem, kurzem, drobnymi urazami i przewlekłą dietą ubogą w świe?e owoce i warzywa. Katharine Susannah Prichard w 1946 roku pisze: "….To jest nic w stosunku do tortur, kiedy „barcoo rot” go zaatakowało. Wielkie festonowate wrzody na plecach, rękach i nogach: usta były popękane i krwawiące”. Barcoo Rot to równie? powolne gojenie się ran skóry, ze względu na szkorbut spowodowany przez dietę, która składała się głównie z chleba pieczonego w ognisku.
 
BARTHOLINUS’S SIGN =
chromidrosis, perspiration with the color of black ink.
OBJAW BARTHOLINUSA
= chromidrosis, pot w kolorze czarnego tuszu.
 
CASPAR BARTHOLIN THE YOUNGER (SECUNDUS)
Danish anatomist and physician, born September 10, 1655, Copenhagen; died June 11, 1738. Caspar Bartholin began his medical studies in 1671, and already in 1674, aged 19, he was appointed professor of philosophy by the King, Christian IV. In 1678 he was conferred doctor of medicine by his father, Thomas Bartholin.
CASPAR BARTHOLIN MŁODSZY (DRUGI)
Duński anatom i lekarz, urodził się 10. września 1655 w Kopenhadze, zmarł 11 czerwca 1738. Caspar Bartholin rozpoczął studia medyczne w 1671 roku, a ju? w 1674 roku, w wieku 19 lat został mianowany profesorem filozofii w King Christian IV. W 1678 roku został doktorem medycyny nadanym przez jego ojca, Thomasa Bartholina.
 
Figure 9. Caspar Bartholin (Secundus)
 
BATEMAN’S SIGN
This is a synonym for molluscum contagiosum. Other synonyms are: epithelioma contagiosum, molluscum epitheliale, porcelaneum condyloma, molluscum sebaceum
OBJAW BATEMANA
To synonim molluscum contagiosum. Inne synonimy to: epithelioma contagiosum, molluscum epitheliale, condyloma porcelaneum, molluscum sebaceum
 
Figure 10. Bateman sign (molluscum contagiosum)
 
THOMAS BATEMAN
English dermatologist (1778-1821). Thomas Bateman was born in Whitby, Yorkshire, on 29 April 1778. Thomas Bateman was a physician to the Carey Street Public Dispensary with Robert Willan in the first decade of the nineteenth century. Following Willan's death with his work still incomplete, Bateman published a book, as an abstract of Willan's full concept, which was probably the most influential dermatology text of the nineteenth century. This was the first classification of dermatology. He wrote a number of smaller papers, including all the entries in Abraham Rees's The Cyclopaedia; or Universal Dictionary of Arts, Sciences and Literature (1819) from the letter C onwards, with only the exception of the 'History of Medicine'. He was the first librarian of the Royal Medical and Chirurgical Society. Died in Whitby, on 9 April 1821, at the age of 42.
THOMAS BATEMAN
Angielski dermatolog (1778-1821). Thomas Bateman urodził się w Whitby, Yorkshire, w dniu 29 kwietnia 1778. Thomas Bateman był lekarzem z Poradni Carey Street Public Robert Willan w pierwszej dekadzie XIX wieku. Po śmierci Willana jego prace wcią? były niepełne, Bateman wydał ksią?kę, jako streszczenie pełnej koncepcji Willana, która była prawdopodobnie najbardziej wpływowym tekstem w dermatologii XIX wieku. Była to pierwsza klasyfikacja dermatologiczna. Napisał kilka mniejszych prac, w tym wpisy do Abrahama Rees The Cyclopaedia lub Universal Dictionary of Arts, Sciences and Literature (1819). Był pierwszym bibliotekarzem Królewskiego Towarzystwa Medyczno-Chirurgicznego. Zmarł w Whitby, w dniu 9 kwietnia 1821, w wieku 42 lat.
 
BAZIN SIGN
= buccal psoriasis, leucoplasie linguale, leucoplaquia, glossite épithéliale papillomateuse végétante.
BAZIN SIGN
= buccal psoriasis, leucoplasie linguale, leucoplaquia, glossite épithéliale papillomateuse végétante.
 
Figure 11. Bazin sign
 
ANTOINE PIERRE ERNEST BAZIN
French dermatologist, born February 20, 1807, Saint- Brice-sous-Bois, died December 14, 1878, Paris.Bazin in 1847 came to Hôpital Saint-Louis and began concerning himself with dermatology. Bazin remained here for the rest of his professional life. Bazin first investigated scabies and acne. He later devoted himself particularly to parasitary diseases. Bazin published over a dozen books on dermatological subjects. Bazin believed thattinea cutis glabre et capitis was due to Trichophyton, that alopecia areata was due to Microsporon We owe him the identification of ertyhema induratum. In 1851, Bazin wrote about molluscum contagiosum under the title of acne varioliformis, but his article was considered of slight value by Besnier. He also established a museum at the Hôpital Saint-Louis. Bazin agreed with Lorry that there were two varieties of eczema ; one of internal origin and the other due to external causes Bazin died suddenly of a pulmonary edema at the age of 71.
ANTOINE PIERRE ERNEST BAZIN
Francuski dermatolog, urodzony 20 lutego 1807, Saint- Brice-sous-Bois, zmarł 14 grudnia 1878 w Pary?u. W 1847 roku przybył do Hôpital Saint-Louis i rozpoczął specjalizację z dermatologii. Bazin pozostał tu do końca swego zawodowego ?ycia. Na początku Bazin badał świerzb i trądzik. Później poświęcił się parazytologii. Bazin opublikował kilkanaście ksią?ek na tematy dermatologiczne. Bazin uwa?ał, ?e grzybica skóry gładkiej i owłosionej głowy spowodowana była przez Trichophyton, ?e łysienie plackowate spowodowane było przez Microsporon. W 1851 napisał artykuł o mięczaku zakaźnym pod tytułem „trądzik varioliformis”, ale Besnier uznał to za niewielką wartość naukową. Zawdzięczamy mu równie? identyfikacji erythema induratum. Bazin wspólnie z Lorry’em, uzgodnili, ?e są dwie odmiany wyprysk, jedna pochodzenia wewnętrznego, a druga z przyczyn zewnętrznych. Bazin zmarł nagle na obrzęk płuc w wieku 71 lat.
 
Figure 12. Ernest Bazin
 
BEARDED WOMAN SIGN
The occurence of type 2 diabetes and androgen exscess in postmenopausal women. Cause in unknow, also called Diabetis Bearded Woman Syndrome, Achard Thiers syndrome
OBJAW BRODATEJ KOBIETY
Występuje w cukrzycy typu 2 oraz u kobiet po menopauzie. Znany tak?e jako: Cukrzycowy Zespół Brodatej Kobiety, zespół Achard Thiersa.
 
BEAU'S LINES
Beau's lines are deep grooved lines that run from side to side on the fingernail. They may look like indentations or ridges in the nail plate. Beau's lines are horizontal, going across the nail, and should not be confused with vertical ridges going from the bottom (cuticle) of the nail out to the fingertip. Beau's lines should also be distinguished from Muehrcke's lines of the fingernails. While Beau's lines are actual ridges and indentations in the nail plate, Muehrcke lines are areas of hypopigmentation without palpable ridges. There are several reasons that humans get Beau's lines. It is believed that there is a temporary cessation of cell division in the nail matrix. This may be caused by an infection or problem in the nail fold, where the nail begins to form, or it may be caused by an injury to that area. Some other reasons for these lines include trauma, coronary occlusion, hypocalcaemia, skin disease, and may be a sign of systemic disease. It may also be caused by an illness of the body, such as diabetes, psoriasis, certain drugs, as well as other drugs used in chemotherapy. Severe zinc deficiency has also been proposed as a cause of Beau's lines. Beau's lines can also be seen one to two months after the onset of fever, in children with Kawasaki disease.
LINIE BEAU
Linie Beau to zmiany paznokci mające postać jednolitych rowków przebiegających poprzecznie, równolegle do siebie, przez płytkę paznokciową. Zazwyczaj najwyraźniejsze są na paznokciach paluchów i kciuków. Spowodowane są zatrzymaniem wzrostu płytki przez chorobę układową albo działanie toksycznych substancji. Linie Beau nale?y tak?e odró?nić od linii Muehrckego. Podczas gdy w liniach Beau wyniosłości i wgniecenia w płytce paznokciowej są wyczuwalne, linie Muehrcke są bez wyczuwalnych wyniosłości. Istnieje kilka powodów występowania linii Beau. Uwa?a się, ?e jest to czasowe zaprzestanie podziału komórek w macierzy paznokcia. Mo?e to być spowodowane przez zaka?enia lub uszkodzenie tego obszaru. Inne przyczyny to uraz, niedro?ność naczyń wieńcowych, hipokalcemia, choroby skóry oraz jako objaw choroby systemowej. Mo?e równie? być spowodowane przez: cukrzycę, łuszczycę, niektóre leki, w tym beta-blokery, jak równie? leki stosowane w chemioterapii. Powa?ne niedobory cynku zaproponowano równie? jako przyczynę linii Beau. Linie Beau mo?na dostrzec tak?e do dwóch miesięcy po rozpoczęciu gorączki, u dzieci z chorobą Kawasaki.
 
Figure 13. Beau’s lines
 
JOSEPH HONORÉ SIMON BEAU
(1806–1865) was a French physician, who is famous for his investigations of the physiology of the heart and the lungs. Beau made on of the first descriptions of cardiac insufficiency and asystole, sometimes called Beau's syndrome. Beau commenced his studies in Lyon, then went to Paris and received his doctorate in that city in 1836 with a thesis entitled "De l'emploi des évacuans dans la maladie connue sous les noms gastroentérite, dothinthérite etc." In 1839 he became physician at the Bureau central, later at the Hôpital Cochin. In 1844 he became professeur agrégé at the medical faculty.
JOSEPH HONORÉ SIMON BEAU
(1806-1865) francuski lekarz, który jest znany z badań fizjologii serca i płuc. Beau przeprowadził pierwsze opisy niewydolność serca i asystolii, czasami nazywane zespołem Beau. Beau rozpoczął studia w Lyonie, a następnie wyjechał do Pary?a i uzyskał doktorat w tym mieście w 1836 roku. Praca nosiła tytuł: "De l'emploi des évacuans dans la maladie connue sous les gastroentérite Nom, dothinthérite itp." W 1839 roku został lekarzem w Bureau central, później w Hôpital Cochin. W 1844 roku stał się „agrégé” profesora na Wydziale Lekarskim.
 
Figure 14. Joseph Bau
 
BEIGEL’S HAIR SIGN
Synonym: piedra alba, piedra nigra, trichomycosis nodosa alba et nigra. Described in 1865.
OBJAW WŁOSÓW BEIGELA
Synonim: piedra alba, piedra nigra, trichomycosis nodosa alba et nigra. Opisany w 1865 roku.
 
HERMANN BEIGEL
German phisican (1830-1879). Was born w1830 years, studied in Greifswald, Wroclaw and Berlin. During the 1870-1971 campaign was the 65th doctor pułkowym Infantry Regiment. Póxniej procował in the newly created Maria-Theresia-Woman's Hospital in Vienna. where he worked until his death. Published in the sixties rich descriptions of diseases of the skin and hair, "Über abnorme Haarentwicklung Menschen beim", "Überelevatum Papilloma area, etc.," "Zur Naturgeschichte des Corpus luteum.
HERMANN BEIGEL
Niemiecki lekarz (1830-1879). Beigel, Hermann, urodził się w1830 roku, studiował w Greifswaldzie, Wrocławiu i Berlinie. Podczas kampanii 1870-71 był lekarzem pułkowym, 65. Pułk Piechoty. Później pracował w nowo powstałym Maria-Theresia-Woman's Hospital w Wiedniu, gdzie pracował a? do śmierci. Opublikował w latach sześćdziesiątych bogate opisy z zakresu chorób skóry i włosów ”Über abnorme Haarentwicklung beim Menschen”, „Über Papilloma area-elevatum etc”, „Zur Naturgeschichte des Corpus luteum”.
 
Figure 15. Hermann Beigel
 
BILLARD’S SIGN
Blue discoloration f the skin, covering the face, neck and upper part of the chest. A sign of toxic exposure to indigo.
OBJAW BILLARDA
Niebieskie zabarwienie skóry, dotyczące twarzy, szyi i górnej części klatki piersiowej, w związku z toksycznym nara?eniem na indygo.
 
Figure 16. Billard A.
 
BLUE HAIR SIGN
Blue hair as seen in workers in cobalt and indigo mines.
OBJAW NIEBIESKICH WŁOSÓW
Niebieskie włosy mogą występować u pracowników kopalni kobaltu i indygo.
 
BLUE TOE SIGN
In patients with Acrodermatitis Chronica Atrophicans in the earley stage, there is a vague erythema with minimal swelling. Usually the changes are sharply bordered, nave a blue-red tint and slowly expaned. Sometimes only digits is involvedinitially – blue toe sign.
OBJAW BŁĘKITNEGO PALCA
U chorych z Acrodermatitis Chronica Atrophicans we wczesnym stadium występuje niewyraźny rumień z minimalnym obrzmieniem. Zwykle zmiany są ostro odgraniczone, mają sinawy odcień i powoli się szerzą. Czasem początkowo zajęty jest tylko jeden palec – objaw błękitnego palca.
 
Figure 17. Blue toe sign
 
BLUE PINK STRIAE SIGN
Striae on the abdomen and upper things which are bluepink in colour. A sign of Cushing’s syndrome.
OBJAW NIEBIESKO-RÓśOWYCH ROZSTĘPÓW
Rozstępy na brzuchu i ramionach, które są niebieskoró?owe. Objaw zespołu Cushinga.
 
Figure 18. Blue pink striae sign
 
HARVEY WILLAMS CUSHING
American surgeon (1869-1939), Born in Cleveland, Ohio. Cushing came from a family of distinguished physicians. He graduated in arts from Yale in 1891 and in medicine from Harvard Medical School in 1895. After working at the Johns Hopkins Hospital, Baltimore, in 1912 he became professor of surgery at Harvard and surgeon-in-chief at the Peter Bent Brigham Hospital, Boston , where he built an internationally renowned school of neurosurgery.
HARVEY WILLAMS CUSHING
Amerykański chirurg (1869-1939). Urodził się w Cleveland, Ohio. Cushing pochodził z rodziny wybitnych lekarzy. Ukończył studia w zakresie sztuki w Yale w 1891 roku i medycyny w Harvard Medical School w 1895 roku. Po pracy w Johns Hopkins Hospital w Baltimore, w 1912 został profesorem chirurgii na Uniwersytecie Harvarda i lekarzem naczelnym w Peter Bent Brigham Hospital w Bostonie, gdzie zbudował znaną na całym świecie szkołę neurochirurgii.
 
Figure 19. Harvey Cushing
 
BORDA SIGN
The presence of marked actinic damage in a young patient with Porphyria Cutanea Tarda
OBJAW BORDA
Znaczna elastoza wywołana światłem słonecznym u młodego pacjenta z Porphyria Cutanea Tarda.
 
Figure 20. Porphyria cutanea tarda
 
BORDA JULIO M.
Born 1961 in Buenos Aires Argentina.
BORDA JULIO M.
Urodzony w 1961 roku w Buenos Aires, Argentyna.
 
BORELLUS’S SIGN =
chromidrosis (colored sweat). An affection of the sweat-glands in which the effused secretion is colored. Green sweat has been caused by copper.
OBJAW BORELLUSA =
chromidrosis (kolorowy pot). Schorzenia gruczołów potowych, w którym pot wydzielany jest w kolorze. Zielony pot został spowodowany przez miedź.
 
BOTTLENECK PHENOMENON
Exist, intermarriage among tribal clans caused an amplification of recessive alleles and the emergence of disease-specific entities such as Navajo poikiloderma, Navajo neuropathy, severe combined immunodeficiency, and Athabaskan brainstem dysgenesis. The expression of a recessive allelic gene product appears to contribute to the increased prevalence of certain skin disorders in the Native American populations.
OBJAW “BOTTLENECK” Istnieją mał?eństwa wśród klanów plemiennych Amrykańskiej populacji Indian Native związane z amplifikacją alleli recesywnych i powstawaniem poszczególnych jednostek chorobowych, takich jak: Navajo poikiloderma, neuropatia Navajo, cię?ki zło?ony niedobór odporności, dysgenezja pnia mózgu. Produkt alleli recesywnych genów wydaje się, przyczynić się do zwiększenia częstości występowania niektórych chorób skóry w Amrykańskiej populacji Indian Native.
 
BREAKBONE SIGN
A week of fever with rash, headache and joint pain associated with a mosquito bite. An indication of Dengue fever
OBJAW BREAKBONE
Tydzień gorączki z wysypką, bólami głowy i bólami stawów związane z ukąszeniem komara w przebiegu gorączki Denga.
 
BOWDITCH’S SIGN
Tinea imbricata found in the Bowditch, Union Islands (South Pacific Ocean).
OBJAW BOWDITCH
Tinea imbricata występująca w Bowditch, Wyspa Union (Południowy Pacyfik).
 
Figure 21. Tinea imbricata
Figure 22. Tinea imbricata
 
BROCQ’S SIGN
= synonim: parakeratosis psoriasiformis. Present in: dermatitis seborrhoica pityriasis lichenoides.,
OBJAW BROCQ
= synonim: parakeratosis psoriasiformis (złuszczanie łuszczycowate). Występuje w łojotokowym zapaleniu skóry, przyłuszczycy liszajowatej.
 
ANNE JEAN LOUIS BROCQ
French dermatologist, born Feb. 1, 1856, Laroque- Timbaut; died Dec. 18, 1928. He studied in Paris where in 1878 and received his doctorate in 1892. He then undertook further education with Jean Alfred Fournier (1832-1915), Jean Baptiste Emile Vidal (1825-1893) and Ernest Henri Besnier (1831-1909). In 1891 he became physician at the Hospice la Rochefoucauld, in 1896 at the Hôpital Broca, where he devoted his efforts to the establishment of a dermatological research institution equipped with the very most modern of aids. From 1906 to 1921 he worked in the Hôpital Saint-Louis. He retired in 1921 and died 1928. In 1900 he authored Pratique dermatologique, the first encyclopedia of dermatology in the French language. Brocq descriptions of numerous skin disorders, including keratosis pilaris, parapsoriasis and a form of dermatitis called "Duhring-Brocq disease" (dermatitis herpetiformis). Other: Brocq's pseudopelade, Brocq-Pautrier angiolupoid.
ANNE JEAN LOUIS BROCQ
Francuski dermatolog, u. 1.02.1856 r. w Laroque-Timbaut; z. 18.12.1928 r. Studiował w Pary?u, gdzie od 1878 r. i uzyskał doktorat w 1892 roku. W 1891 roku został lekarzem w Hospicjum la Rochefoucauld, w 1896 roku w Hôpital Broca. Tam poświęcił swoje wysiłki na rzecz ustanowienia instytucji badań dermatologicznych wyposa?onej w najnowocześniejszą aparaturę. Od 1906 do 1921 pracował w Hôpital Saint-Louis. Przeszedł na emeryturę w 1921 i zmarł 1928 roku. W 1900 roku wydał Dermatologique Pratique, pierwszą encyklopedię dermatologii w języku francuskim. Brocq opisał wiele chorób skóry, w tym including keratosis pilaris, parapsoriasis i postać zapalenia skóry zwaną "chorobą Duhringa-Brocqa" (opryszczkowate zapalenie skóry). Inne choroby: pseudopelade Brocq, Brocq- Pautrier angiolupoid.
 
Figure 23. Anne Jean Louis Brocq
 
BRUG’S SIGN
In 1927 Lichtenstein A. and Brug SL. discovered a microfilaria in the Dutch East Indies (now Indonesia) which was morphologically different from W. bancrofti and called it Filaria malayi (Brug, 1927; Lichtenstein, 1927; Brug, 1928; Brug and de Rook, 1930). This is skin lymphatic disease caused by nematodes transferred by the bite of an infected masquito
OBJAW BRUGA
W 1927 Lichtenstein A. i Brug SL. odkryli microfilarię w Holenderskich Indiach Wschodnich (obecnie Indonezja), która ró?niła się morfologicznie od Wuchereria Bancrofti i nazwali ją Filaria Malayi (Brug, 1927; Lichtenstein, 1927). Objawem jest choroba naczyń limfatycznych skóry wywoływana przez nicienie przekazane poprzez ukąszenie zara?onego komara Masquito.
 
BRUSSELS’S SIGN
= sinonim: mycosis fungoides. Adam Thomson described a case of mycosis fungoides in a young girl of the age fourteen whom he saw in Brussels toward the end of October 1893.
OBJAW BRUKSELSKI
= synonim: mycosis fungoides. Adam Thomson opisał przypadek MF u młodej kobiety w wieku 14 lat, którą widział w Brukseli pod koniec października 1893 roku.
 
Figure 24. Mycosis fungoides (Brussels’s sign)
 
BUHL’S SIGN
= synonym: icterus neonatorum
OBJAW BUHLA
= synonim: icterus neonatorum.
 
LUDWIG VON BUHL
German pathologist (1816-1880). In Munich,he devoted himself to study at universities and in 1839 obtained a doctorate. In 1850 he was appointed professor eo, 1854 prorector of the university in general hospital and in 1859 appointed professor of general pathology and pathological anatomy. In association with Pettenkofer and Voit he founded "Journal of Biology" in it has in the first treatise "On the etiology of typhoid fever on the relationship of the temporal occurrence of this disease on the state of groundwater in Munich made aware". Buhl is remembered for his work with infectious diseases, particularly research of miliary tuberculosis. His name is associated with "Buhl's disease", a rare disorder of newborns that he first described in 1861. This disease is defined as an acute parenchymatous fatty degeneration of the liver, kidney, or heart, combined with hemorrhages into the various organs.
LUDWIG VON BUHL
Niemiecki lekarz (1816-1880). W Monachium poświęcił się pracy na uniwersytetach i w 1839 roku uzyskał stopień doktora. W 1850 roku został mianowany profesorem, 1854 prorektorem uniwersytetu w szpitalu ogólnym, w 1859 r. mianowany profesorem patologii i ogólnej anatomii patologicznej. Wspólnie z Pettenkoferem i Vojtem zało?ył "Journal of Biology" z jego pierwszym traktatem "On the etiology of typhoid fever on the relationship of the temporal occurrence of this disease on the state of groundwater in Munich made aware". Buhl jest autorem prac z chorób zakaźnych, zwłaszcza badań gruźlicy prosówkowej. Jego nazwisko jest związane z "chorobą Buhl’a", rzadką chorobą noworodków, po raz pierwszy opisaną w 1861 roku. Choroba jest definiowana jako ostre zwyrodnienie tłuszczowe mią?szu wątroby, nerek lub serca, połączone z krwawieniami w ró?nych narządach.
 
Figure 25. Ludwig von Buhl
 
BULL’S EYE SIGN
=synonym erythema migrans in Lyme disease.
OBJAW “OKA BYKA”
=synonim erythema migrans w chorobie z Lyme.
 
Figure 26. Bull’s eye sign (Erythema migrans)
 
BURNS SIGN
Dermoid cyst found in Burn’s space. (A narrow interval between the deep and superficial layers of the cervical fascia above the manubrium of the sternum through which pass the anterior jugular veins). O
BJAW BURNSA
Dermoidalna cysta znajdująca się w przestrzeni Burnsa (wąski kanał pomiędzy głęboką i powierzchowną warstwą powięzi szyjnej, powy?ej rękojeści mostka, przez którą przechodzi przednia ?yła szyjna).
 
ALLAN BURNS
(18 September 1781 – 22 June 1813) was a Scottish surgeon and physician. A lecturer on surgery and anatomy at Glasgow, he studied medicine in Glasgow. In 1809 he published Observations on Diseases of the Heart, and in 1812 Observations on the Surgical Anatomy of the Head and Neck.
ALLAN BURNS
(18 września 1781 – 22 czerwca 1813), szkocki chirurg i lekarz. Wykładowca anatomii i chirurgii w Glasgow, studiował medycynę w Glasgow. W 1809 roku opublikował Obserwacje dotyczące chorób serca, a w 1812 r. Obserwacje chirurgiczne Anatomii głowy i szyi.
 
BUTTERFLY SIGN
The butterfly rash of systemic lupus erythematosus.
OBJAW MOTYLA
Rumień w kształcie motyla na twarzy w przebiegu SLE
 
BUTTONHOLE SIGN
Soft papules that invaginate on pressure then return to level of skin (neurofibroma) in Neurofibromatosis.
OBJAW DZIURKI OD GUZIKA
Miękkie grudki wpuklające się do skóry pod uciskiem (neurofibroma), występujące w Neurofibromatozie.
 
Figure 27. Buttonhole sign
 
ACKNOWLEDGEMENT:
Figure 11 Estelle LAMBERT BIUMInfo 12, rue de l'Ecole de Médecine – 75006 Paris, France estelle.lambert@bium.parisdescartes.fr
 
REFERENCES
1. Battle WH: Perforation of a gastro-jejunal ulcer: operation: recovery. Br Med J. 1910; 23; 1: 989. 2. Battle WH: Three Lectures on Some Points Relating to Injuries to the Head. Br Med J. 1890; 19; 2: 141-147. 3. Sanaei-Zadeh H, Aghakhani K: Medical image. Battle's sign.. N Z Med J. 2009; 22; 122: 75-76. 4. Tubbs RS, Shoja MM, Loukas M, Oakes WJ, Cohen- Gadol A: William Henry Battle and Battle's sign: mastoid ecchymosis as an indicator of basilar skull fracture. J Neurosurg. 2010; 112: 186-188. 5. Yasui H: E. Baelz's "Uber Besessenheit und verwandte Zustande". Nippon Ishigaku Zasshi. 1984; 30: 122-129. 6. Yasui H: E. Baelz and Tsutsugamushi-disease. Nippon Ishigaku Zasshi. 1988; 34: 232-244. 7. Yasui H: Erwin Baelz and typhus. Nippon Ishigaku Zasshi. 1982; 28: 307-316. 8. Klar H: Erwin von Balz–A German physician in Japan. Medico (Eur). 1963; 73 :122-124. 9. Böttiger LE: Mikhail Bulgakov, physician and writer– a year of centenaries. Manuscripts do not burn. Lakartidningen. 1991; 88: 4269-4271. 10. Oransky I: Disarming life's invisible enemies: Mikhail Bulgakov's A Country Doctor's Notebook. Lancet. 1999; 353: 2059-2061. 11. Mathiasen H: William Carlos Williams and Mikhail Bulgakov on feeling versus reason. Am J Med. 2010; 123: 774. 12. Martin CJ: Observations on the pathology of Barcoo Rot (veld sore?): with suggestions as to treatment. Br Med J. 1917; 1: 761-762. 13. Morris M, Dore SE: Pigmented Tropical Skin, with Multiple Epitheliomata of the Rodent Type, also with Barcoo Rot, in a Man, aged 53. Proc R Soc Med. 1913; 6: 184-185. 14. Liston SLL: Barcoo Rot. JAMA. 1983; 249: 3174. 15. Shelley WB, Hurley HI Jr: Localized chromidrosis: a disorder of the apocrine gland. J Invest Dermatol. 1952; 19: 265-266. 16. Shelley W: Mystery of the purple-spotted pillowcase- -chromidrosis? JAMA. 1969; 207: 960. 17. Speert H: Caspar Bartholinus and the vulvovaginal glands. Med Hist. 1957; 1: 355-358. 18. Levell NJ: Thomas Bateman MD FLS 1778-1821. Br J Dermatol. 2000 Jul; 143: 9-15. 19. Holubar K: The compilation and edition of the first color atlas of dermatology by Robert Willan (1757- 1812), Thomas Bateman (1778-1821), and Ashby Smith (?-1831) from 1790 to 1817. Acta Dermatolovenerol Croat. 2004; 12: 12-17. 20. Journe D: Buccal psoriasis. Acta Stomatol Belg. 1965; 62: 307-329. 21. Lisiecka-Adamska H, Swiezawska E: Achard-Thiers syndrome ("diabetes in bearded women". Endokrynol Pol. 1962; 13: 413-423. 22. Klopouh L, Altman K, Nicol T, Braga-Basaria M, Basaria S: Diabetes in a bearded woman. J Androl. 2005; 26: 455-458. 23. Beigel H: A Contribution to Baby-Farming. Br Med J. 1868; 2: 422-423. 24. Sadr AH, Akhavani MA, O'Toole G: Striae ulceration in iatrogenic Cushing's syndrome. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2010; 63 :e506. 25. Avery H, Cooper HL, Karim A: Unilateral Beau's lines associated with a fractured olecranon. Australas J Dermatol. 2010; 51: 145-146. 26. Smetanick MT, Zellis SL, Ermolovich T: Acrodermatitis chronica atrophicans: a case report and review of the literature. Cutis. 2010; 85: 247-252. 27. Borda JM, Abulafia J, Casas G, Grigaites V: Cystic and nodular elastosis with comedos (Favre and Racouchot disease) and bullous and erosive porphyria in adults. Arch Argent Dermatol. 1965; 15: 438-451. 28. Halford: Greenchromidrosis. London Med. Gaz. 1833: 211. 29. Murray M: Chromidrosis. Arch Derm Syphilol. 1940; 41: 379-380. 30. Pannell JR: Mating-system evolution: genies from a bottleneck. Curr Biol. 2009; 19: R369-370. 31. Newsom EY: South Carolina's last yellow fever epidemic: Manning Simons at Port Royal, 1877. J S C Med Assoc. 1995; 91: 311-313. 32. Vilanova X, Cardenal C: Brocq's parakeratosis psoriasiformis; report of a case. Actas Dermosifiliogr. 1951; 43: 81-87. 33. Brug SL: Een nieuwe Filaria-soort (Filaria malayi) parasiterendi bij den mensch (voorloopige mededeeling). Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie 1927; 67: 750-754. 34. Lichtenstein A: Filaria-onderzoek te Bireuen. Geneeskundig Tijdscrift voor Nederlandsch-Indie 1927; 67:742-749. 35. Levell NJ: Thomas Bateman MD FLS 1778-1821. Br J Dermatol. 2000; 143: 9-15. 36. Fye WB: Allan Burns. Clinical cardiology. 1990; 13: 301-302.


CONTENT

SERVICES

Other Resources

Our Dermatology Online

Home
Current Issue
All Issues
Instruction for authors
Submit Manuscripts
Ethics in Publishing
For Reviewers
Readers
About
Editors & Publishers 
Statistics
Copyright
Contact Us