DOI: 10.7241/ourd.20122.36                                                              article in PDF
Our Dermatol Online. 2012; 3(2): 147-155
Date of submission: 24.01.2012 / acceptance: 06.03.2012
Conflicts of interest: None
 

DERMATOLOGY EPONYMS – PHENOMEN / SIGN – LEXICON – (SUPPLEMENT)

Piotr Brzeziński1, Ahmad Thabit Sinjab2, Casey M. Campbell3, Nis Kentorp4, Carsten Sand4,
Krzysztof Karwan5
1Dermatological Clinic, 6th Military Support Unit, Ustka, Poland    e-mail: brzezoo77@yahoo.com
2Department of General Surgery, District Hospital in Wyrzysk a Limited Liability Company, Poland    
e-mail:sinjab@wp.pl
3Department of Periodontics, Wilford Hall USAF Medical Center, Lackland AFB, Texas 78236, USA e-mail: casey.campbell@us.af.mil
4Departmen of Dermatology and Venerology, Bispebjerg Hospital D 40, Copenhagen NV, Denmark e-mail: csan0001@bbh.regionh.dk
5The Emergency Department, Military Institute of Medicine, Warsaw, Poland e-mail: karwankris@wp.pl
How to cite an article: Brzeziński P, Sinjab AT, Campbell CM, Kentorp N, Sand C, Karwan K. Dermatology Eponyms – phenomen / sign –Lexicon (supplement). Our Dermatol Online 2012; 3(2): 147-155.
 

Abstract
Eponyms are used almost daily in the clinical practice of dermatology. And yet, information about the person behind the eponyms is difficult to find. Indeed, who is? What is this person’s nationality? Is this person alive or dead? How can one find the paper in which this person first described the disease? Eponyms are used to describe not only disease, but also clinical signs, surgical procedures, staining techniques, pharmacological formulations, and even pieces of equipment. In this article we present supplement to eponyms (the letter A to F). The symptoms and their synonyms, and those who have described this symptom or phenomenon.
 
Key words: eponyms; skin diseases; sign; phenomen

 
 
ABLUTION SIGN
Bilharzia parasite infection from ablution pools in mosques. Also known as Yemen sign.
OBJAW ABLUCJI Infekcja pasożytnicza bilharcjozą pochodzącą z basenów ablucji w meczetach. Znany również jako objaw Jemeński. 
 
Figure 1. Bilharzia-ova
 
ACCESSORY SIGN
The existence of any nonpathognomonic objective finding as a sign of disease. Also known as assident sign.
OBJAW POMOCNICZY Istnienie niepatognomonicznych, obiektywnych wniosków objawów choroby. Znany również jako objaw wskazujący na obecność choroby (ale nie jest konieczne wystąpienie związku z tą chorobą).
 
ACONITE SIGN
Prickling and tingling sensations with giddiness and possible numbness in the mouth. The prickling feeling spreads on to the face and then to the whole body. A sign of aconite poisoning. Also known as Monkshood sign.
OBJAW ZATRUCIA ACONITUM (Tojad) Kłucie i mrowienie z zawrotami głowy i możliwym drętwieniem w ustach. Uczucie kłucia rozprzestrzenia się na twarzy, a potem na całe ciało. Objaw zatrucia tojadem. Znany również jako objaw zatrucia Mordownikiem.
 
Figure 2. Aconitum
Figure 3. Aconitum
 
ANAPHYLACTOID SIGN
Pseudoanaphylaxis – a clinical reaction identical to anaphylaxis, but which is not caused by allergy.
OBJAW ANAFILAKTOIDALNY Pseudoanafilaksja – reakcja klinicznie identyczna z anafi laktyczną, lecz nie będąca wynikiem alergii.
 
ANDRAL’S SIGN
An early sign of pleurisy. When a patient lies on the sound side, also known as decubitus on the sound side. Also known as Andral’s decubitus.
OBJAW ANDRALA Wczesny objaw zapalenia opłucnej. Gdy pacjent leży na boku, znany jako odleżyna po stronie dźwięku (stanu zapalnego). Znany również jako odleżyna Andrala.
 
GABRIEL ANDRAL
French physician, 1797-1876. Was a distinguished French pathologist and a professor at the University of Paris. In 1828 Andral was appointed professor of hygiene. In 1823 he became a member of the Académie Nationale de Médecine. He was elected a Foreign Honorary Member of the American Academy of Arts and Sciences in 1849. Andral is remembered for his pioneer investigations of blood chemistry. He is considered to be the founder of scientific hematology, and is credited with its integration into clinical and analytical medicine. Andral’s crowning written achievement was Clinique médicale, a five-volume work that discussed almost every facet of medicine known at the time. Andral is credited as the first physician to describe lymphangitis carcinomatosa, a disease that is usually associated with cancers of the lung, breast, stomach, and cervix.
Francuski lekarz, 1797-1876. Był wybitnym francuskim patologiem i profesorem na Uniwersytecie w Paryżu. W 1828 Andral został mianowany profesorem higieny. W 1823 roku został członkiem Académie Nationale de Medecine. Został wybrany Zagranicznym Honorowym Członekiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Nauki w 1849 roku. Andral jest uważany za pioniera badań chemicznych krwi. Uważany jest za twórcę naukowej hematologii i przypisuje się mu integrację medycyny klinicznej i analitycznej. Ukoronowaniem dokonań była Clinique médicale; pięcio-tomowe dzieło. Andral jest uznawany za pierwszego lekarza, który opisał rozsiew nowotworowy drogami naczyń chłonnych, chorobę, która zwykle kojarzy się z rakiem płuc, piersi, żołądka i szyjki macicy. 
 
Figure 4. Gabriel Andral
 
ANTICHRIST SIGN
… and with the arrival of a man with black lips, it will be the beginning of the end. This is an occult belief where the man will bring destruction in the from of disease or political oppression, respectively as a carrier of the Bubonic Plague or with his cult of personality promise wealth to the lazy and weak minded only to enslave them in a form of Totalitarianism. Black lips are a classic indication of an infection with Yersinia pestis.
OBJAW ANTYCHRYSTA … i wraz z pojawieniem się człowieka z czarnymi ustami; będzie to początek końca. Jest to okultystyczne wierzenie, w którym mężczyzna spowoduje zniszczenia, od choroby lub ucisku politycznego, odpowiednio jako nośnik dżumy lub przez jego bogactwa, obietnice, osobowość, poglądy, i zniewoli słabych w formie totalitarnego systemu. Czarne usta są klasycznym wyznacznikiem zakażenia Yersinia pestis.
 
ANUG SIGN
Painful acute necrotizing ulcerative gingivitis, also known as ulceromembranous gingivitis, Vincent’s infection, Vincent’s War sign, Trench Mouth sign, and HIVP sign, LGE sign, NUP sign.
OBJAW ANUG Ostre, bolesne martwiczo-wrzodziejące zapalenie dziąseł, znane również jako błoniasto-wrzodziejące zapalenie dziąseł, infekcja Vincenta, objaw wojny Vincenta oraz objaw okopów w jamie ustnej i objaw HIVP, objaw LGE, objaw NUP.
 
Figure 5. ANUG sign
Figure 6. ANUG sign
Figure 7. ANUG sign
 
HENRI VINCENT
French physician, 1862-1950.
Francuski lekarz, 1862-1950.
 
ARCHIBALD’S SIGN
A fever with drowsiness occurring in Sudan. Caused by the Enterobacter cloacae group microorganism.
OBJAW ARCHIBALDA Gorączka z sennością występująca w Sudanie. Spowodowana przez mikroorganizmy z grupy Enterobacter cloacae.
 
Figure 8. Enterobacter cloacae
 
ROBERT GEORGE ARCHIBALD
British army surgeon, professor of bacteriology and parasitology, 1880-1953. 1908-attached to Egyptian Army; 1908-Blue Nile operations; 1915-1916-Royal Army Medical Corps, Mudros East and Hellas Laboratories, Dardanelles; 1920-1935-Director, Wellcome Tropical Research Laboratories; 1928-Director Stack Medical Research Laboratories.
Brytyjski chirurg polowy, profesor bakteriologii i parazytologii, 1880-1953. 1908-przydzielony do egipskiej armii; 1908-operacja Blue Nile; 1915-1916-pracował w Royal Army Medical Corps, Mudros East and Hellas Laboratories, Dardanelles; 1920-1935-Dyrektor Wellcome Tropical Research Laboratories; 1928-Dyrektor Stack Medical Research Laboratories.
 
ARGYLL ROBERTSON PUPIL SIGN
A pupil which is miotic and responds to accommodation effort, however it does not respond to light. Pathognomonic of neurosyphilis. Also known as Vincent’s sign.
OBJAW ŹRENICY ARGYLL ROBERTSONA Źrenica, która jest miotyczna i reaguje na akomodację, jednak nie reaguje na światło. Znamienne dla neurosyphilis. Znany również jako objaw Vincenta.
 
DOUGLAS MORAY COOPER LAMB ARGYLL ROBERTSON
Scotch ophthalmologist and surgeon, 1837-1909. After earning his degree in 1857 from the University of St Andrews, he went to Berlin to study under Albrecht von Graefe. Robertson spent most of his medical career in Edinburgh as an eye surgeon at the Edinburgh Royal Infirmary and teacher of ophthalmology at the University of Edinburgh. For a while he was honorary eye physician to Queen Victoria and King Edward VII. Robertson made several contributions in the field of ophthalmology; in 1863 he researched the effects on the eye made by physostigmine, an extract from the Calabar bean (Physostigma venenosum), which is found in tropical Africa. He correctly predicted that physostigmine would become very important in the treatment of eye disorders. He also described a symptom of neurosyphilis that affects the pupils of the eye, which is known today as Argyll Robertson pupils.
Szkocki okulista i chirurg, 1837-1909. Po uzyskaniu dyplomu w 1857 roku na Uniwersytecie St Andrews, udał się do Berlina, aby studiować u Albrechta von Graefe. Robertson spędził większość swojej kariery medycznej w Edynburgu jako chirurg oka na Edinburgh Royal Infirmary i nauczyciel okulistyki na Uniwersytecie w Edynburgu. Przez pewien czas był honorowym lekarzem oka królowej Wiktorii i króla Edwarda VII. Robertson kilkakrotnie wykładał w dziedzinie okulistyki, w 1863 roku badał skutki działania na oczy fizostygminy, wyciągu z fasoli Calabar (venenosum Physostigma), który znajduje się w tropikalnej Afryce. Prawidłowo przewidział, że fizostygmina stanie się bardzo ważna w leczeniu chorób oczu. Opisał także objaw kiły układu nerwowego, który wpływa na źrenicę oka.
 
Figure 9. Douglas Argyll Robertson
 
ARLT’S SIGN
Trachoma granular conjunctivitis. Syn. Egyptian conjunctivitis.
OBJAW ARLTA Trachoma granular conjunctivitis. Syn. Egipskie zapalenie spojówek.
 
CARL FERDINAND RITTER VON ARLT
Austrian ophthalmologist, 1812-1887. He earned his doctorate in Prague in 1839, and later became a professor of ophthalmology in Prague (1849-1856) and Vienna (1856-1883). Arlt published a prodiguous number of books and articles concerning diseases of the eye, and collaborated with Albrecht von Graefe and Franciscus Donders on the journal Archiv für Ophthalmologie. He was the first physician to provide proof that myopia (short-sightedness) is generally a consequence of excessive length of the sagittal axis of the eye.
Austryjacki okulista, 1812-1887. Zdobył doktorat w Pradze w 1839 roku, a później został profesorem okulistyki w Pradze (1849/56) i Wiedniu (1856/83). Arlt opublikowanych liczne książki i artykuły na temat chorób oczu, razem z Albrechtem von Graefem i Franciscusem Dondersem redagował „Archiv für Ophthalmologie”. Jako pierwszy wykazał, że krótkowzroczność jest zwykle spowodowana nadmiernym wydłużeniem osi strzałkowej oka.
 
Figure 10. Carl Ferdinand Ritter von Arlt
 
ARMADILLO PLAGUE SIGN
(Texas, Louisiana) Refers to possible zoonotic transmission of leprosy to humans. The bacterium Mycobacterium leprae has been found in the armadillo, cynomolgus macaque, chimpanzee, and the sooty mangabey.
OBJAW PLAGI PANCERNIKA (Texas, Louisiana) Odnosi się do możliwych odzwierzęcych transmisji trądu na ludzi. Bakteria Mycobacterium leprae została wyizolowana z pancernika, makaka jawajskiego, szympansa i mangaby szarej.
 
ARTHUS’S SIGN
A phenomenon of anaphylaxis.
OBJAW ARTHUSA Zjawisko anafilaksji.
 
NICOLAS MAURICE ARTHUS
French immunologist and physiologist, 1862-1945. He studied medicine in Paris, he became Professor of Physiology at the University of Fribourg, Switzerland. He returned to France to work at the Pasteur Institute in 1900, and later taught at the Ecole de Médecine de Marseilles. In 1907-1932, he was appointed to the Chair of Physiology at the University of Lausanne in Switzerland. Subsequently, until his death he was director of the Institute of Bacteriology and Hygiene of Fribourg. In his research he was venoms and toxins, as well as anaphylaxis.
Francuski fizjolog i immunolog, 1862-1945. Studiował medycynę w Paryżu, a potem na Uniwersytecie we Freiburgu-Szwajcaria, gdzie został profesorem fizjologii. W 1900 r. został kierownikiem Instytutu Pasteura w Lille, następnie pracował w École de Médécine w Marsylii. W latach 1907-1932 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizjologicznego w Lozannie. Następnie aż do śmierci był dyrektorem Instytutu Bakteriologii i Higieny we Fribourgu. W swoich badaniach naukowych zajmował się jadami i toksynami, a także anafilaksją.
 
Figure 11. Professor Arthus and assistants
 
ASSIDENT SIGN
see: Accessory sign
 
ATAXIC GAIT SIGN
Gait of tabes dorsalis.
OBJAW NIEZBORNYCH RUCHÓW Sposób poruszania się w przebiegu tabes dorsalis. 
 
AURICULAR LEPROSY SIGN
Thickening of the greater auricular nerve where it crosses the sterno mastoid muscle. A sign of tuberculoid leprosy.
OBJAW TRĄDU USZNEGO Pogrubienie większego nerwu usznego, w miejscu gdzie przecina on mięsień mostkowo-sutkowy. Objaw trądu tuberkuloidowego.
 
Figure 12. Borderline tuberculoid leprosy in reaction with plaque on the cheek and the thickened great auricular nerve
Figure 13. Auricular Leprosy sign
 
AVICENNA’S SIGN
1. Encapsulated tumor – Malignant tumors may be partially but never completely encapsulated; confined to a specific area; the tumor remains in a compact form. 2. Marked tenderness on the anterior surface of leg (shin) on pressure of about 4 kg by thumb. For diagnosing rheumatoid arthritis.
OBJAW AVICENNY 1. Encapsulated tumor – Nowotwory złośliwe mogą być częściowo, ale nigdy całkowicie zamknięte; ograniczone do określonego obszaru; guz pozostaje w kompaktowej formie. 2. Oznaczenie czułości na przedniej powierzchni nóg (podudzia) ciśnienia około 4 kg nacisku kciuka. Służy do diagnostyki reumatoidalnego zapalenia stawów.
 
ABU ALI AL-HUSAYN IBN ABD ALLAH IBN SINA
Persian physician, c. 980-1037, wrote almost 450 treatises on a wide range of subjects, of which around 240 have survived. In particular, 150 of his surviving treatises concentrate on philosophy and 40 of them concentrate on medicine. His most famous works are The Book of Healing, a vast philosophical and scientific encyclopaedia, and The Canon of Medicine, which was a standard medical text at many medieval universities. The Canon of Medicine was used as a text-book in the universities of Montpellier and Leuven as late as 1650. Ibn S?n?’s Canon of Medicine provides a complete system of medicine according to the principles of Galen (and Hippocrates). His corpus also includes writing on philosophy, astronomy, alchemy, geology, psychology, Islamic theology, logic, mathematics, physics, as well as poetry. He is regarded as the most famous and influential polymath of the Islamic Golden Age.
Perski lekarz, ok. 980-1037, napisał prawie 450 rozpraw na różne tematy, z których przetrwało około 240. W szczególności, 150 z jego zachowanych pism skoncentrowane były na filozofii, a 40 z nich koncentrują się na medycynie. Jego najbardziej znane dzieła to The Book of Healing, ogromna encyklopedia filozoficzna i naukowa, Canon of Medicine, który był standardowym tekstem na wielu średniowiecznych uniwersytetach. Canon of Medicine był wykorzystywany na uniwersytetach w Montpellier i Leuven dopiero w 1650 roku. Kanon Medycyny oferuje kompletny system wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami Galena (i Hipokratesa). Jego dzieła zawierają również pisma o filozofii, astronomii, alchemii, geologii, psychologii, teologii islamskiej, logice, matematyce, fizyce, jak i poezji. Jest uważany za najbardziej znanego i wpływowego erudyta Islamskiego Złotego Wieku.
 
Figure 14. Avicenna
 
BEADS SIGN
Papules on the nail shafts in multicentric reticulohistiocytosis.
OBJAW PACIORKÓW Grudki na wałach paznokciowych w wieloogniskowej retikulohistiocytozie.
 
BIRD’S SIGN
Defined area of dulness and absence of respiratory sounds. A sign of hydatid cyst in the lungs or liver, caused by tapeworms. Also known as Dougan-Bird’s sign.
OBJAW BIRDA Określony obszar stłumienia i braku dźwięku. Objaw torbieli bąblowcowej w płucach lub w wątrobie, spowodowany przez tasiemce. Znany również jako objaw Dougan-Birda.
 
SAMUEL DOUGAN-BIRD
Australian physician, 1832-1904. He was president of the Medical Society of Victoria in 1869 and physician to the Benevolent Asylum and the Immigrants Aid Society. For thirty years he was chief medical officer to the Australian Mutual Provident Society in Victoria. His lectures were said to be lucid and forthright and the same qualities can be seen in his medical writings. Showed interest in chest disease.
Australijski lekarz, 1832-11904. Był prezesem Towarzystwa Lekarskiego Victorii w 1869 roku i lekarzem Benevolent Asylum i Immigrants Aid Society. Przez trzydzieści lat był głównym oficerem medycznym w Australian Mutual Provident Society w Viktorii. Jego wykłady medyczne były uważane za przejrzyste i proste i w tej samej jakości można był zobaczyć je w jego pismach medycznych. Wykazywał zainteresowania chorobami klatki piersiowej
 
Figure 15. Samuel Dougan-Bird
 
CANDLE SIGN
Characteristic symptoms of psoriasis, based on the fact that the Scratch typical of the disease papules, scales, beneath the surface it looks like it was covered with a layer of stearin.
OBJAW ŚWIECY STEARYNOWEJ Charakterystyczny dla łuszczycy objaw, polegający na tym, że po zdrapaniu charakterystycznych dla tej choroby grudek, łusek, powierzchnia pod nimi wygląda jakby była pokryta warstewką stearyny.
 
Figure 16. Candle sign
Figure 17. Candle sign
 
DOUBLE BORDER SIGN
In ulcus molle. The edges of the ulcer are slightly raised, undermined. Symptom states when there is erythematous rim, and then a thin yellow necrotic zone.
OBJAW PODWÓJNEGO OBRZEŻA W ulcus molle. Brzegi wrzodu są nieco uniesione, podminowane. Objaw stwierdza się gdy występuje obwódka rumieniowa, a następnie cienka żółta strefa martwicza.
 
Figure 18. Double Border sign
Figure 19. Double Border sign
Figure 20. Double Border sign
Figure 21. School of fishes appearance of Haemophilus ducreyi
 
DE DUNCAN BUCKLEY SIGN
de Duncan Buckley membrane (piel muy fina). In psoriasis. When all scales are removed formed moist, thin, translucent layer of skin covering the lesions. Known also as last membrane sign.
OBJAW DE DUNCAN BUCKLEYA Błona de Duncan Buckley’a (cienka skóra); w łuszczycy. Gdy wszystkie łuski zostaną usunięte powstaje wilgotna, cienka, przeświecająca warstwa skóry pokrywająca zmiany. Znany jako objaw ostatniej błonki.
 
Figure 22. de Duncan Buckley sign
 
LUCIUS DUNCAN BULKLEY
American physician, 1845-1928. Bulkley wrote extensively on the dangers of biopsies. In 1885, Dr. Bulkley organized the New York Skin and Cancer Hospital (NYSCH). This distinguished physician gradually became convinced that surgery was useless, and that a careful, nourishing diet was the answer. Criticizing surgery and advocating natural methods. In 1924, he published the results of 250 cases of breast cancer eliminated without surgery.
Amerykański lekarz, 1845-1928. Bulkley pisał o niebezpieczeństwach związanych z biopsją. W 1885 roku dr Bulkley zorganizował New York Skin and Cancer Hospital (NYSCH). Ten wybitny lekarz, słał przekonane, o bezużyteczności zabiegu chirurgicznego oraz uważał, że prawidłowe odżywianie to odpowiedź na wszystkie choroby krytykuje chirurgię i poleca naturalne metody. W 1924 roku opublikował wyniki 250 przypadków raka piersi wyeliminowanych bez użycia metod chirurgicznych.
 
Figure 23. Lucius Duncan Bulkley – Monographs
 
ELECTRIC FOOT SIGN
Gopalan syndrome. A burning sensation of the feet associated with hyperhidrosis and raised skin temperature, thought to be caused by vitamin B deficiency. Syn: Barashek, burning feet syndrome, chacaleh, lightning foot, painful feet syndrome.
OBJAW ELEKTRYCZNEJ STOPY Zespół Gopalana. Pieczenie stóp związane z nadmierną potliwością i podwyższoną temperaturą skóry. Uważa się że jest to spowodowane niedoborem witaminy B. Syn: Barashek, zespół piekących stóp, chacaleh, piorunująca stopa, zespół bolesnej stopy.
 
GOPALAN C
20 th century Indian biochemist. The last position: President, Nutrition Foundation of India, New Delhi. Other positions held: President, International Union of Nutritional Sciences (IUNS) (1975-1979), Chairman, Regional Advistory Committee on Medical research, WHO (1975-1980). Dr Gopalan founded the Nutrition Society of India. The Society is today, the National Forum for Nutrition scientists all over India. Dr Gopalan initiated the First asian Congress of Nutrition (CAN) as its President and ensured the continuity of this effort, by setting up the Federation if Asian Nutrition Societies (FANS). He has been a Member of the Nutrition Expert Panel WHO/FAO from 1953.
20-to wieczny hinduski biochemik. Ostatnia piastowana pozycja: Prezes Fundacji Żywienia Indii, New Delhi. Inne zajmowane pozycje: Prezydent Międzynarodowej Unii Nauk Żywieniowych (IUNS) (1975-1979), przewodniczący Regionalnego Komitetu Doradczy w Badaniach Medycznych, WHO (1975-1980). Dr Gopalan założył Towarzystwo Żywienia w Indiach. Towarzystwo jest dziś Krajowym Forum dla dietetyków w całych Indiach. Dr Gopalan zainicjował Pierwszy Azjatycki Kongres Żywienia (CAN) jako jej przewodniczący oraz zapewnił ciągłość tych działań poprzez utworzenie Federacji jako Azjatyckiego Towarzystwa Żywienia (FANS). Był członkiem Zespołu Ekspertów Żywienia WHO / FAO od 1953 r.
 
FOX’S SIGN
Is a clinical sign in which bruising is seen over the inguinal ligament. It occurs in patients with retroperitoneal bleeding, usually due to acute haemorrhagic pancreatitis.
OBJAW FOXA Jest objawem klinicznym, jest obecność siniaków na więzadłach pachwinowych. Występuje u pacjentów z krwawieniem do przestrzeni zaotrzewnowej, zwykle w związku z ostrym krwotocznym zapaleniem trzustki.
 
Figure 24. Fox’s sign
 
GEORGE HENRY FOX
American dermatologist, 1846-1937. Studied in Berlin, London, Paris and Vienna. He was professor of dermatology at the New York Medical College for Women, Starling Medical College in Columbus, Ohio, Columbia University and the New York Post-Graduate Medical School and Hospital. One of the most important American pioneers in dermatology. Writer, physician, and teacher whose work influenced generations. He argued that the study of Skin Diseases without cases or colored plates is like the study of osteology without bones, or the study of geography without maps. He, therefore, began having his patients photographed and these photographs he shared with other physicians, and eventually published as Photographic Illustrations of Skin Disease (1880), Photographic Illustrations of Cutaneous Syphilis (1881), and Photographic Illustration of Skin Disease (Second Series, 1885).
Amerykański dermatolog, 1846-1937. Studiował w Berlinie, Londynie, Paryżu i Wiedniu. Był profesorem dermatologii w New York Medical College for Women, Starling Medical College w Columbus, Ohio, Columbia University i New York Post-Graduate Medical School and Hospital. Jeden z najważniejszych pionierów amerykańskiej dermatologii. Pisarz, lekarz i nauczyciel, którego praca wpływała na pokolenia. Twierdził, że badania chorób skóry bez przypadków lub kolorowych obrazów jest jak badanie osteologii bez kości, lub nauk geograficznych bez mapy. Zaczął więc swoich pacjentów fotografować i ostatecznie opublikował zdjęcia jako Photographic Illustrations of Skin Disease (1880), Photographic Illustrations of Cutaneous Syphilis (1881) i Photographic Illustration of Skin Disease (druga seria, 1885).
 
Figure 25. George Henry Fox
 
ACKNOWLEDGEMENT
Prof. V. Ramesh (for Figure 12,13) e-mail: weramesh@hotmail.com Dermatology and STD Department, SJ Hospital & VM Medical College, New Delhi, India
Dr Trisha Peel (for Figure 21) e-mail: t.peel@pgrad.unimelb.edu.au Alfred Hospital, Melbourne, Victoria, Australia
Dr Ahmadreza Afshar e-mail: afshar_ah@yahoo.com Urmia University of Medical Sciences, Department of Orthopedics, Imam Khomeini Hospital, Urmia, Iran
Prof. Michael Kemp e-mail: Michael.Kemp@ouh.regionsyddanmark.dk Odense University Hospital, University of Southern Denmark 
 
REFERENCES
1. Arfaa F: Studies on Schistosomiasis in the Yemen Arab Republic. Am J Trop Med Hyg. 1972; 21: 421-424. 2. Oshish A, AlKohlani A, Hamed A, Kamel N, AlSoofi A, Farouk H, et al: Towards nationwide control of schistosomiasis in Yemen: a pilot project to expand treatment to the whole community. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2011; 105 :617-27. 3. Liu Q, Zhuo L, Liu L, Zhu S, Sunnassee A, Liang M, et al: Seven cases of fatal aconite poisoning: forensic experience in China. Forensic Sci Int. 2011; 212: e5-9. 4. Russell WJ, Smith WB: Pseudoanaphylaxis. Anaesth Intensive Care. 2006; 34: 801-803. 5. Kołacz M, Mayzner-Zawadzka E, Wanyura H, Krasny K: [Anaphylactic reaction, anaphylactic shock]. Czas. Stomat. 2005, 7: 525-529. 6. Doyle L:Gabriel Andral (1797-1876) and the first reports of lymphangitis carcinomatosa. J R Soc Med. 1989; 82: 491-493. 7. Scasciamacchia S, Serrecchia L, Giangrossi L, Garofolo G, Balestrucci A, Sammartino G, Fasanella A, et al: Plague epidemic in the kingdom of naples, 1656-1658. Emerg Infect Dis. 2012; 18: 186-188. 8. Campbell CM, Stout BM, Deas DE: Necrotizing ulcerative gingivitis: a discussion of four dissimilar presentations. Tex Dent J. 2011; 128: 1041-1051. 9. Nzeako BC, Al-Sumri SH: The Disinfecting Potential of Contact Lens Soutions used by Sultan Qaboos University Students. Sultan Qaboos Univ Med J. 2011; 11: 252-258. 10. [No authors listed]: Sir Robert G. Archibald. Br Med J. 1953; 1: 1112-1113. 11. Aziz TA, Holman RP: The Argyll Robertson pupil. Am J Med. 2010; 123: 120-121. 12. Grzybowski A: [The history of neuro-ophthalmology in Edinburgh. Part I]. Klin Oczna. 2005; 107: 167-169. 13. Labetoulle M, Raymond J: [Trachoma is still a pediatric disease]. Arch Pediatr. 2005; 12 Suppl 1: S35-S41. 14. Noguera-Palau JJ: [Ferdinand Ritter von Arlt (Obergraupen, 1812 – Vienna, 1887]. Arch Soc Esp Oftalmol. 2007;82:791-792. 15. Hamilton HK, Levis WR, Martiniuk F, Cabrera A, Wolf J: The role of the armadillo and sooty mangabey monkey in human leprosy. Int J Dermatol. 2008; 47: 545-550. 16. Ishii N, Udono T, Fujisawa M, Idani G, Tanigawa K, Miyamura T, et al: [Leprosy in a chimpanzee]. Nihon Hansenbyo Gakkai Zasshi. 2011; 80: 29-36. 17. Bache S, Petersen JT, Garvey LH:Anaphylaxis to ethylene oxide – a rare and overlooked phenomenon? Acta Anaesthesiol Scand. 2011; 55: 1279-1282. 18. Sonoo M, Katayama A, Miura T, Shimizu T, Inoue K: Tibial nerve SEPs localized the lesion site in a patient with early tabes dorsalis. Neurology. 2005; 64: 1452-1454. 19. Ramesh V, Jain RK, Avninder S: Great auricular nerve involvement in leprosy: scope for misdiagnosis. J Postgrad Med. 2007; 53: 253-254. 20. Afshar A: Honoring Avicenna, the great Persian physician on the world’s postage stamps. Arch Iran Med. 2010;13: 447-453. 21. Barzegar-Jalali S, Hatami-Sadabadia F: New diagnostic sign for rheumatoid arthritis: Avicenna sign . APLAR J Rheumatol. 2004. 2: 117-122. 22. Tajirian AL, Malik MK, Robinson-Bostom L, Lally EV: Multicentric reticulohistiocytosis. Clin Dermatol. 2006; 24: 486-492. 23. Brzeziński P, Wollina U, Poklękowska K, Khamesipour A, Herrero Gonzalez JE, Bimbi C, et al: Dermatology Eponyms – Phenomen / Sign–Lexicon (D). N Dermatol Online. 2011; 3(2): 158-170. 24. Busch A, Landau J, Moody M, Goldberg: Pediatric psoriasis. Skin Therapy Lett. 2012; 17: 4-7. 25. Maan MA, Hussain F, Iqbal J, Akhtar SJ: Sexually transmitted infections in Pakistan. Ann Saudi Med. 2011; 31: 263-269. 26. Duncan Bulkley L: Monographs of diseases of the skin. [Not in copyright]. 1877. 27. Simopoulos AP, Gopalan C: Plants in Human Health and Nutrition Policy. World Rev Nutr Diet. Basel. Karger 2003; 91: 1-21. 28. http://www.docstoc.com/docs/86698584/Dr-C-Gopolan 29. Andersson E, Ansari D, Andersson R: Major haemorrhagic complications of acute pancreatitis. Br J Surg. 2010; 97: 1379-1384. 30. http://drtenge.livejournal.com/623426.html 31. [No authors]: George Henry Fox.. Bull N Y Acad Med. 1932; 8: 105.

Comments are closed.