2011.4-17.Dermatologye

                                                                                                                            article in PDF  
Our Dermatol Online. 2011; 2(4): 235-240
Date of submission: 05.05.2011 / acceptance: 10.09.2011
Conflicts of interest: None
 

DERMATOLOGY EPONYMS – PHENOMEN / SIGN – LEXICON (E)

Piotr Brzeziński

6th Military Support Unit, Ustka, Poland brzezoo77@yahoo.com
 

 

Abstract
Eponyms are used almost daily in the clinical practice of dermatology. And yet, information about the person behind the eponyms is difficult to find. Indeed, who is? What is this person's nationality? Is this person alive or dead? How can one find the paper in which this person first described the disease? Eponyms are used to describe not only disease, but also clinical signs, surgical procedures, staining techniques, pharmacological formulations, and even pieces of equipment. In this article we present the symptoms starting with (E). The symptoms and their synonyms, and those who have described this symptom or phenomenon.
 
Streszczenie
Eponimy stosowane są niemal codziennie w praktyce w klinicznej dermatologii. A jednak informacja na temat osoby związanej z danym eponimem jest trudna do znalezienia. Kto to jest? Jakie jest jego obywatelstwo? Czy jeszcze ?yje, jeśli nie to kiedy zmarł? Jak mo?na znaleźć artykuł, w którym osoba ta po raz pierwszy opisała chorobę? Eponimy są u?ywane do opisywania nie tylko choroby, ale równie? objawu klinicznego, zabiegu chirurgicznego, technik barwienia, preparatów farmakologicznych, a nawet elementów wyposa?enia. W tym artykule prezentujemy objawy zaczynające się na literę E. Objawy i ich synonimy oraz tych, którzy opisali ten objaw lub zjawisko.
 
Key words:  eponyms; skin diseases; sign; phenomen
Słowa klucze:  eponimy; choroby skóry; objaw; fenomen

 

EAST INDIA SIGN
(Furunculus orientalia) Sharply punched-out ulcer often on the face, feet and the back of the hands, with deep scar. Found among the tea trade routes. Also known as Oriental boil, Aleppo boil, Delhi boil, and Biskra button.
OBJAW WSCHODNICH INDII
(czyrakowatość orientalna) Ostro wycięty wrzód często na twarzy, stopach i rękach z tyłu, z głęboką blizną. Spotykany wśród szlaków handlowych herbaty. Znany równie? jako Oriental boil, Aleppo boil, Delhi boil, czy Biskra button.
 
EBOLA SIGN
Rapid viral symptoms accompanied with maculopapular desquamative rash, red eyes, hiccups, and interial or extrernal haemorrhage. Mortality can be 90 percent, caused by the zoonotic Ebola hemorrhagic fever Filoviridae virus.
OBJAW EBOLA
Gwałtowne wirusowe objawy z grudkowo-złuszczającą wysypką, zaczerwienieniem oczu, czkawką oraz wewnętrznym i zewnętrznym krwotokiem. Śmiertelność mo?e wynosić 90%; spowodowane przez odzwierzęcą krwotoczną gorączkę Ebola – Filoviridae wirus.
 
ECHINOCOCCUS-DISEASE SIGN
Synonym: Hydatid disease. Symptoms depend on the location of the cyst within the body and develop as a result of pressure, leakage or rupture. The most common site for the cysts is the liver. Less commonly brain, lungs and kidneys are affected. Skin lessions: jaundice, Spider angiomas, urticaria, erythema.
OBJAW ZAKAśENIA BĄBLOWCEM
Synonim: Hydatid disease. Objawy zale?ą od lokalizacji torbieli wewnątrz ciała i rozwijają się na skutek ciśnienia, wycieku lub pęknięcia. Najczęstszą lokalizacją torbieli jest wątroba. Rzadziej mózg, płuca i nerki. Zmiany skórne: ?ółtaczka, naczyniaki, pokrzywka, rumień.
 
ECZEMA SIGN
Eczema of the areola as a sign preceding cancer of the breast. Also known as Paget’s eczema sign.
OBJAW WYSPYSKU
Wyprysk w kształcie otoczki jako objaw poprzedzający raka piersi. Znany równie? jako objaw wyprysku Pageta.
 
Sir JAMES PAGET
English surgeon and surgical pathologist, 1814-1899. 1st. Baronet. Father of modern pathology. The court surgeon Prince of Wales and Queen Victori. Working at St. Bartholomew’s Hospital, London (1834–71), Paget discovered (1834) in human muscle the parasitic worm that causes trichinosis. Paget was a professor of anatomy and surgery (1847–52) and was later vice president (1873–74) and president (1875) of the Royal College of Surgeons. He rendered excellent descriptions of breast cancer, an early indication of breast cancer known as Paget’s disease, and Paget’s disease of bone. A surgeon of international repute. Among his works are Lectures on Tumours, Lectures in Surgical Pathology, and Clinical.
Angielski chirurg i patolog, 1814-1899. Baronet. Ojciec nowoczesnej patologii. Nadworny chirurg Księcia Walii i Królowej Wiktorii. Pracował w szpitalu Świętego Bartłomieja w Londynie (1834/71), Paget odkrył (1834) w ludzkich mięśni paso?yty, które powodują włośnicę. Był profesorem anatomii i chirurgii (1847/52), a później wiceprezesem (1873/74) i prezesem (1875) Royal College of Surgeons. Opisał doskonałe raka piersi i wczesne objawy raka piersi znane jako choroba Pageta, czy choroby Pageta kości. Chirurg o międzynarodowej renomie. Wśród jego prac są wykłady na temat nowotworów, wykłady z chirurgii patologicznej oraz klinicznej.
 
Figure 1. Sir James Paget
 
EEC SING, Enterohemorrhagic Escherichia Coli 
A zoonotic bacteria found in cattle and humans, causes hemolytic uremic syndrome.Usually acquired thru the ingestion of undercooked ground beef.
OBJAW EEC, Enterokrwotoczny szczep Escherichia Coli
Chorobotwórcza bakteria znaleziona u bydła i ludzi, powoduje zespół hemolityczno-mocznicowy. Mo?liwość nabycia poprzez spo?ycie niedogotowanego mięsa zabrudzonego zanieczyszczoną ziemią.
 
EHRLICH’S SIGN
Human monocytic chrlichiosis or human granulocytic ehrlichiosis, caused by a zoonotic tick borne bacterium. Principle animals are deer, horse, dogs, and rodents found in the USA and Japan. The average reported annual incidence is 0.7 cases per million population. Five species have been shown to cause human infection: Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia ewingii, Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia canis, Neorickettsia sennetsu. The most common symptoms include headache, muscle aches, and fatigue. A rash occurs but is uncommon. Ehrlichiosis can also blunt the immune system, which may lead to opportunistic infections such as candidiasis.
OBJAW EHRLICHA
Ludzka monocytarna chrlichioza lub ludzka granulocytarna ehrlichioza, spowodowana przez odzwierzęce chorobotwórcze bakterie. Zwierzętami z reguły są jelenie, konie, psy i gryzonie występujące w USA i Japonii. Średnią roczną zapadalność odnotowano na 0,7 przypadków na milion mieszkańców. Pięć gatunków okazało się być przyczyną zaka?eń u ludzi: Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia ewingii, Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia canis, Neorickettsia sennetsu. Najczęstsze objawy to bóle głowy, bóle mięśni i zmęczenie. Wysypki, są niezbyt często. Ehrlichioza mo?e osłabić układ odpornościowy, co mo?e prowadzić do zaka?eń oportunistycznych, takich jak kandydoza.
 
Figure 2. Amblyomma americanum. Vector Human monocytic ehrlichiosis
Figure 3. Ixodes scapularis. Vector Human granulocytic anaplasmosis
Figure 4. Ixodes pacificus in California Vector Human granulocytic anaplasmosis
 

 
PAUL EHRLICH
German physician, 1854-1915. Scientist in the fields of hematology, immunology, and chemotherapy, and Nobel laureate. He is noted for curing syphilis (Salvarsan (arsphenamine, "compound 606") and for his research in autoimmunity, calling it "horror autotoxicus". He coined the term chemotherapy and popularized the concept of a magic bullet. Paul Ehrlich's life and achievements were filmed 1940 in Hollywood by William Dieterle in Dr. Ehrlich’s Magic Bullet.
Nniemiecki lekarz, 1854-1915. Naukowiec w dziedzinie hematologii, immunologii i chemioterapio, laureat Nagrody Nobla. Znany jest z leczenia kiły (Salvarsan (arsphenamine, "związek 606") i jego badań w autoimmunizacji, nazywano go "horror autotoxicus". Wprowadził termin chemioterapii i spopularyzował pojęcie magicznej kuli. śycie i osiągnięcia Paula Ehrlicha zostały sfilmowane w 1940 roku Hollywood przez Williama Dieterle w „Magic Bullet dr Ehrlicha”.
 
Figure 5. Paul Ehrlich
 
EICHSTEDT’S SIGN
Synonym – tinea versicolor
OBJAW EICHSTEDTA
Synonim – tinea versicolor
 
Figure 6. Eichstedt’s sign
 
KARL FERDINAND EICHSTEDT
German gynecologist and university professor, 1816- 1892. Was the son of the General Counsel of the University of Greifswald. He attended high school in Greifswald, earned his doctorate at the Universities of Berlin and Greifswald. First Eichstedt worked in his hometown as a general practitioner. From 1849 he was lecturer, then a professor at the University of Greifswald Obstetric Clinic. Carl Eichstedt is considered the discoverer of the 'Pityriasis versicolor' (1846). Discovered of the contagious nature of pityriasis, who identified a fungus as the cause (1846), later named by Robin C. – Microsporon furfur (1853).
Niemiecki ginekolog i profesor uniwersytecki, 1816- 1892. Był synem Radcy Prawnego Uniwersytetu w Greifswaldzie. Uczęszczał do gimnazjum w Greifswaldzie, uzyskał doktorat na uniwersytecie w Berlinie i Greifswaldzie. Na początku pracował w swoim rodzinnym mieście w charakterze lekarza ogólnego. Od 1849 był wykładowcą, następnie profesorem na Uniwersytecie w Greifswaldzie w klinice poło?niczej. Uwa?any jest za odkrywcę "łupie?u pstrego" (1846). Odkrył zakaźny charakter łupie?u pstrego i przedstawił grzyby jako jego przyczynę (1846), później nazwane przez Robina C. – Microsporon furfur (1853).
 
Figure 7. Karl Ferdinand Eichstedt
 
EIGHT DAYS SIGN
A signs of tetanus neonatorum at it usually appears at eight days due to umbilical sepsis. In Africa and the West Indies it is a ceremonial custom to place dung on the umbilical cord of newborns.
OBJAW ÓSMEGO DNIA
Objawy tę?ca noworodków, pojawia się zazwyczaj ósmego dnia z powodu posocznicy pępowinowej. W Afryce i Indiach Zachodnich jest uroczysty zwyczaj umieszczania błota na pępowinie noworodków.
 
Sir WILLIAM OSLER
Canadian physician, 1849-1919. 1st Baronet. He attended the Toronto Medical College and in 1872 received his M.D. degree from McGill University in Montreal. He studied in London, Berlin, and Vienna. Osler was elected a fellow of the British Royal College of Physicians in 1883. Osler adapted the English system to egalitarian American principles by teaching all medical students at the bedside. William Osler’s book, The Principles and Practice of Medicine, first published in 1892, supported his imaginative new curriculum. Another eponyms: Osler's sign; Osler's nodes; RenduOsler-Weber disease; Osler-Vaquez disease; Osler-Libman-Sacks syndrome; Osler's filaria; Osler's manoeuvre; Osler's syndrome; Osler's triad; Sphryanura osleri.
Kanadyjski lekarz, 1849-1919. 1-y baronet. Uczęszczał do Toronto Medical College, a w 1872 roku uzyskał stopień doktora w McGill University w Montrealu. Studiował w Londynie, Berlinie i Wiedniu. Osler został wybrany członkiem brytyjskiego Royal College of Physicians w 1883 roku. Dostosowane angielski system do egalitarnych amerykańskich zasad poprzez nauczanie wszystkich studentów medycyny przy łó?ku. Ksią?ka Williama Oslera, The Principles and Practice of Medicine, po raz pierwszy została opublikowana w 1892 roku, ukazywała jego wyobraźnię nowego programu nauczania. Inne eponimy: Osler's sign; Osler's nodes; Rendu-Osler-Weber disease; Osler-Vaquez disease; Osler-Libman-Sacks syndrome; Osler's filaria; Osler's manoeuvre; Osler's syndrome; Osler's triad; Sphryanura osleri.

Figure 8. Sir William Osler
 
EL NIÑO PHENOMENON
Weather anomalies. The phenomen El Niño that affected Peru at 1998, made possible the growth of copious vegetation in traditionally dry places. Cause is – Paederus irritans, dipterous of the order Coleoptera (Paederus dermatitis, a type of irritant contact dermatitis). The population increases rapidly at the end of the rainy season (November and December) and then rapidly diminishes with the onset of dry weather in January. A rapid increase in their population has been attributed to the increased rains associated with the el Niño phenomenon.
ZJAWISKO EL NIÑO
Anomalia pogodowa. Zjawisko El Niño, opisano w Peru w 1998 roku, umo?liwiło wzrost obfity roślinności w miejscach tradycyjnie suchych. Przyczyną jest – Paederus irritans, dwuskrzydły owad z rzędu Coleoptera (Paederus dermatitis, rodzaj zapalenia skóry z podra?nienia). Populacji gwałtownie wzrasta pod koniec pory deszczowej (listopad i grudzień), a następnie gwałtownie maleje wraz z pojawieniem się suchej pogody w styczniu. Szybki wzrost ich populacji przypisuje się zwiększonej porze deszczowej związanej ze zjawiskiem El Niño.
 
Figure 9. Paederus irritans
 
ELLIOT’S SIGN
1. Induration of the edge of syphilitic skin lesion. 2. A scotoma extending from the blind spot and made up numerous points or spots (ophthalmology). 
 
OBJAW ELLIOTA
1. Stwardnienie krawędzi syfilitycznych zmian skórnych. 2. Mroczki rozciągający się od martwego punktu i składające się liczne punkty lub punkcików (okulistyka).
 
GEORGE T. ELLIOT
American dermatologist. 1851-1935.
Amerykański dermatolog. 1851-1935.
 
ERSATZ CROHN’S SIGN
Violent abdominal pain, coughing, and eosinophililc granulomas in the intestine. This is initiated through the ingestion of undercooked fish, as well squid oad octopus. The disease is caused by the parasitic zoonotic Anisakis roundworm.
OBJAW ERSATZA CROHNA
Gwałtowne bóle brzucha, kaszel i eozynofilowe ziarniniaki w jelicie. Zainicjowane przez spo?ycie niedogotowanych ryb, a tak?e ośmiornic, kalmarów. Choroba wywoływana jest przez paso?ytnicze odzwierzęce glisty Anisakis.
 
ESKIMO SIGN
The black facial appearance found in some Eskimo women. This is a sign of ceremonial matron tattooing of the face with lamp-black
OBJAW ESKIMOSA
Czarny wygląd twarzy widywany u niektórych kobiet eskimoskich. Jest to znak uroczystego tatua?u matrona o twarzy z czarną lampą.
 
Figure 10. Eskimo sign
 
EXTINCTION SIGN
Extinction of the eruption over an area of skin about the size of the palm when normal injected intra cutaneously. Also known as Schultz-Charlton reaction.
OBJAW ZANIKU
Zanik zmiany na powierzchni skóry o wielkości dłoni, podczas typowego wstrzyknięcia śródskórnego. Znany równie? jako reakcja Schultza-Charltona.
 
WILLY CHARLTON
German physician, 1889-?.
Niemiecki lekarz, 1889-?.
 
WERNER SCHULTZ
German internist, 1878-1947. Schultz is best known for his classic description of agranulocytosis in 1922. He did his research on anaphylaxis independently of Dale and carried out his in vitro testing using the intestinal muscles of guinea pigs.
Niemiecki internista, 1878-1947. Schultz jest najbardziej znany ze swojego klasycznego opisu agranulocytozy w 1922 roku. Opisał swoje badania o anafilaksji niezale?nie od Dale i przeprowadzał badania in vitro u?ywając mięśni przewodu pokarmowego świnek morskich.
 
EXTRA-FACIAL PHENOMENON
The phenomenon of ‘extra-facial’ lesions in rosacea. Known as rosacea disseminated or extra-facial rosacea. Z
JAWISKO ZEWNĄTRZ TWARZOWE
Zjawisko "zewnątrz-twarzowych" zmian w trądziku ró?owatym. Określane jako rozsiany lun poza twarzowy trądzik ró?owaty.
 
 
REFERENCES
1. Brzeziński P, Wollina U, Poklękowska K, Khamesipour A, Herrero Gonzalez JE, Bimbi C, et al.: Dermatology eponyms – phenomen / sign –Lexicon (D). Our Dermatol Online 2011; 2: 158-170.
2. Leroy E, Baize S, Gonzalez JP: Ebola and Marburg hemorrhagic fever viruses: update on filoviruses. Med Trop (Mars). 2011; 71: 111-121.
3. Sallami S, Ayari K, Oueslati B, Miladi M: Isolated subcutaneous hydatid cyst. Tunis Med. 2011; 89: 314-315. 4. Lage D, Volpini Cde A, Sasseron Mda G, Daldon P, Arruda L: Paget's disease: the importance of the specialist. An Bras Dermatol. 2010; 85: 365-369.
5. Coppes-Zantinga AR, Coppes MJ: Sir James Paget (1814-1889): A great academic Victorian. J Am Coll Surg 2000; 191: 70-74.
6. Neumann H, Hunstiger M, Langner C, Neurath MF, Vieth M: Bloody diarrhea caused by enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC). Endoscopy. 2011; 43 Suppl 2: E229-230.
7. Dahlgren FS, Mandel EJ, Krebs JW, Massung RF, McQuiston JH: Increasing Incidence of Ehrlichia chaffeensis and Anaplasma phagocytophilum in the United States, 2000-2007. Am J Trop Med Hyg. 2011; 85: 124-31.
8. Strebhardt K, Ullrich A: Paul Ehrlich's magic bullet concept: 100 years of progress. Nat Rev Cancer. 2008; 8: 473-480.
9. Ben Said Z, Boussofara L, Saidi W, Ghariani N, Denguezli M, Belajouza C, et al.: Pityriasis versicolor in a 3-month-old boy. Arch Pediatr. 2010; 17: 1110-1111.
10. Knoke M, Schwesinger G: One hundred years ago: the history of cryptococcosis in Greifswald. Medical mycology in the nineteenth century. Mycoses. 1994; 37: 229-233.
11. Omoigberale AI, Sadoh WE, Nwaneri DU: A 4 year review of neonatal outcome at the University of Benin Teaching Hospital, Benin City. Niger J Clin Pract. 2010; 13: 321-325.
12. Osler W: Sir William Osler. Orv Hetil. 1974; 115: 1535- 1537.
13. Alva-Davalos V, Laguna-Torres VA, Huaman A, Olivos R, Chavez M, Garcia C: Dermatite epidêmica por Paederus irritans em Piura, Perú, 1999, relacionada ao fenômeno El Niño. Rev Soc Bras Med Trop. 2002; 35: 23-28.
14. Abdennader S, Janier M, Morel P: Syphilitic Balanitis of Follmann: Three Case Reports. Acta Derm Venereol. 2011; 91:191-192.
15. Ugenti I, De Ceglie A, Ferrarese F, Rizzo C, Manta R, Fabiano G: Gastric anisakidosis: personal experience. Chir Ital. 2004; 56: 301-305.
16. Fortuine R: Lancets of Stone: Traditional Methods of Surgery Among the Alaska Natives. Arctic Anthropology 1985; 22: 23-45.
17. Calder RM: Allergic Shock following a SchultzCharlton Test. Br Med J. 1941; 2: 198-199.
18. Pereira TM, Vieira AP, Basto AS: Rosacea with extensive extrafacial lesions. Int J Dermatol. 2008; 47: 52- 55.


CONTENT

SERVICES

Other Resources

Our Dermatology Online

Home
Current Issue
All Issues
Instruction for authors
Submit Manuscripts
Ethics in Publishing
For Reviewers
Readers
About
Editors & Publishers 
Statistics
Copyright
Contact Us