2011.2-11.Eponyms C

                                                                                                                            article in PDF  
N Dermatol Online. 2011; 2(2): 81-100
Conflicts of interest: None
 
 

 

DERMATOLOGY EPONYMS – PHENOMEN / SIGN – DICTIONARY (C)

Brzeziński Piotr1, Passarini Beatrice2, Nogueira Ana3, Sokołowska-Wojdyło Małgorzata4

16th Military Support Unit, Ustka, Poland. brzezoo77@yahoo.com
2Department of Internal Medicine, Aging and Nephrological Diseases, Dermatologic Clinic, S. Orsola-Malpighi, University of Bologna, Bologna, Italy. beatrice.passarini@unibo.it
3Department of Dermatology and Venereology, Hospital S João, EPE, Porto, Portugal. anacatu@hotmail.com
4Department of Dermatology, Venereology and Allergology, Medical Uniersity of Gdansk, Gdansk, Poland mwojd@gumed.edu.pl

 
CARBOXYHEMOGLOBIN SIGN
The bright red coloration skin and internal organs due to carbon monoxide poisoning
OBJAW KARBOKSYHEMOGLOBINOWY
Jaskrawoczerwone zabarwienie skóry i narządów wewnętrznych z powodu zatrucia tlenkiem węgla.
 
CARDINAL SIGNS
(of inflammation), known as dolor, calor, rubor, tumor and functio laesa. These are the signs of acute inflammation as described by A.C. Celsus about 2000 years ago. Due to the release of certain chemical mediators we get calor and dolor; the result of increased blood flow with blood vessel congestion. Dolor and tumor are the result of increased permeability of blood vessels with blood and fluids escaping outside the vessels.
OBJAWY KARDYNALNE
(zapalenie), znane jako ból, ocieplenie, zaczerwienienie, obrzmienie, upośledzenie funkcji. Są to objawy ostrego zapalenia opisane przez Celsusa A.C. około 2000 lat temu. Ze względu na wyzwolenie niektórych mediatorów chemicznych mamy ból i ocieplenie; wynik zwiększonego przepływu krwi z zatorów naczyń krwionośnych. Ból i obrzmienie są wynikiem zwiększonej przepuszczalności naczyń krwionośnych i ucieczka płynów poza naczynia.
 
AULUS AURELIUS CORNELIUS CELSUS
(25 BC-AD 50) was a Roman writer on medicine and surgery. He wrote several works, of which only one remains entire, his treatise De Medicina in eight books. Probably lived in Gallia Narbonensis.
(ur. ok. 25 p.n.e., zm. ok. 50), pisarz rzymski w medycynie i chirurgii. Napisał wiele dzieł, z których tylko jedno pozostaje kompletne jego traktat De Medicina w ośmiu ksią?kach. Mieszkał prawdopodobnie w Gallia Narbonensis.
 
Figure 1. Aulus Aurelius Cornelius Celsus
 
CAMP-FEVER SIGN – TYPHUS FEVER
Epidemic typhus (also called "camp fever", "jail fever", "hospital fever", "ship fever", "famine fever", "putrid fever", "petechial fever", "Epidemic louse-borne typhus" and "louse-borne typhus") is a form of typhus so named because the disease often causes epidemics following wars and natural disasters. The causative organism is Rickettsia prowazekii, transmitted by the human body louse (Pediculus humanus corporis).
OBJAW GORĄCZKI OBOZOWEJ – TYPHUS
Tyfus epidemiczny (zwany tak?e "gorączka obozowa ", "gorączka więzienna", "gorączka szpitalna", "gorączka okrętowa", "gorączka głodu", "tyfus", "wybroczyny gorączkowe", "epidemiczne wszy przenoszące tyfus", "wszy przenoszące tyfus") te odmiany są tak określane, poniewa? choroba często powoduje epidemie podczas wojen oraz katastrof naturalnych. Drobnoustroje Rickettsia prowazekii są przekazywane przez wszy na ludzkie ciała (Pediculus humanus corporis).
 
Figure 2. Camp-Fever sign
Figure 3. Pediculus humanus
 
 
CARO-SENEARA LESIONS
A pattern of psoriasis that should be distinguised from dermatitis. These depressed plaques are often on the sides of the fingers or border of the hand and have central umbilication.
LINIE CARO-SENEARA
Wzór łuszczycy, który powinien być dystyngowany (wyró?niony) od stanu zapalnego skóry. Te depresje występują często na bocznych powierzchniach palców lub na granicy dłoni, z centralnym zagłębieniem.
 
MARCUS R. CARO
1951-1960. Directors and consultants American Board of Dermatology. Instructor in Dermatology and Syphilology in the Medical School, 1915-1916, Chicago. Dr. Caro was recognized for his outstanding teaching skills and had chaired many post-graduate courses and seminars in dermatopathology.
1951-1960. Dyrektor i konsultant American Board of Dermatology. Członek Dermatologii i Syfilologii w Medical School, 1915-1916, Chicago, USA. Dr Caro został uznany za wybitne umiejętności dydaktyczne i przewodził wieloma podyplomowymi kursami i seminariami z Dermatopatologii.
 
Figure 4. Marcus R. Caro
 
FRANCIS E. SENEAR
1889-1958. In his long academic career, Dr. Senear served in many leadership positions of a variety of dermatology societies including chairman of the Sections of Dermatology of the American Medical Association and the Illinois State Medical Society, president of the Chicago Dermatological Society (1927), president of the American Dermatological Association (1938), president of the American Board of Dermatology (1946-1949), and president of American Academy of Dermatology (1955). Dr. Senear has authored many dermatological articles and the most noticeable was his article entitled “An unusual case of pemphigus combining features of lupus erythematosus” which subsequently coined the term “Senear-Usher Syndrome” and this unique disease entity is now recognized as pemphigus erythematosus.
1889-1958. W swojej długiej karierze naukowej dr. Senear występował w wielu stanowiskach kierowniczych w ró?nych towarzystwach dermatologicznych, w tym przewodniczył Sekcji Dermatologii American Medical Association oraz Illinois State Medical Society, był prezesem Towarzystwa Dermatologicznego Chicago (1927), prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Dermatologicznego (1938), prezesem American Board of Dermatology (1946-1949) i prezesem American Academy of Dermatology (1955). Dr Senear jest autorem wielu artykułów dermatologicznych najbardziej doceniony został jego artykuł zatytułowany "nietypowy przypadek pęcherzycy mającej cechy tocznia rumieniowatego", który następnie wprowadził termin "Senear-Usher Syndrome" i ta wyjątkowa jednostka chorobowa jest obecnie uznawana za pęcherzycę rumieniowatą.
 
Figure 5. Francis E. Senear
 
CARPET-TACK SIGN
Discoid lupus erythematosus is a form of cutaneous lupus that presents as erythematous, hyperkeratotic, scaly plaques on sun-exposed areas. It is usually seen in young adults, with women affected twice as frequently as men. When the edges of these plaques are pulled back, the undersurface may look like that of carpet tacking.
OBJAW FASTRYGOWANEGO DYWANU (fastrygować: zszywać, z reguły niedbale, przed właściwym szyciem)
Toczeń rumieniowaty ogniskowy jest formą skórną tocznia rumieniowatego, który przedstawia się jako hiperkeratotyczne, łuszczące się blaszki na obszarach eksponowanych na słońce. Zazwyczaj występuje u osób młodych, u kobiet dwa razy częściej ni? u mę?czyzn. Gdy krawędzie tych blaszek są odciągane, dolna powierzchnia mo?e wyglądać podobnie, jak fastrygowany dywan.
 
CARRIÓN’S SIGN
synonym – verruca peruana, Peruvian wart, haemorrhagic pian. A soft conical or pedunculated papule that erupts in groups as a manifestation of the second stage of Bartonellosis. Anywhere on the skin or mucous membranes from miliary size to several centimeters.
OBJAW CARRIÓNA
synonym: brodawka peruwiańska, verruca peruana, Peruvian wart, haemorrhagic pian. Miękkie lub sto?kowate nieuszypułowane grudki, które wyrastają w grupach jako przejaw drugiego etapu Bartonellozy. Pojawiają się w dowolnym miejscu na skórze lub błonach śluzowych od prosówkowej wielkości do kilku centymetrów.
 
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Peruvian medical student, born 1850, Cerro de Pasco, died October 5, 1885. As a new factor of the problem was a noticeable increase in verruca peruana. This disease, which manifests with wart-like skin eruptions of various shapes and sizes, had been present in Peru already in pre-Columbian times. From 1881 he conducted extensive research on verruga peruane, including clinical studies at the Dos de Mayo hospital in Lima. Carrion recognised that the disease was endemic, but not contagious, and that it was caused by an "agente verrucoso", possibly by a parasite attacking the blood and destroying leucocytes. In order to find out whether the disease could be inoculated and to study its clinical course, Carrión decided to conduct an experiment on himself. On August 27, 1885, Carrion took blood from a redly coloured verruca in the area of the eyebrows from a 14 year old boy. Carrion experienced the first symptoms of the disease on September 17, on October 5 he succumbed to the disease. The Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión in Pasco, Peru, is named for him. Carrión cost him his life proving that, in fact, Oroya fever, and warts Peruvian are two manifestation of the same infectious diseases, today often referred to as a Carrión disease or bartonelloza. In 1909, Alberto Barton has detected the pathogen causing the disease, later called Bartonella bacilliformis.
Peruwiański student medycyny, urodzony 1850, Cerro de Pasco, zmarł 05 października 1885. Obserwował zauwa?alny wzrost verruca peruana. To choroba, która objawia się brodawkowatymi wykwitami skórnymi o ró?nych kształtach i rozmiarach, była obecna w Peru ju? w czasach prekolumbijskich. Od 1881 roku przeprowadził szeroko zakrojone badania nad verruca peruana, w tym badania kliniczne w szpitalu de Dos Mayo w Limie. Carrion uznał, ?e choroba miała charakter endemiczny, ale nie jest zaraźliwa, i ?e była spowodowana przez "agente verrucoso", ewentualnie przez paso?yta atakującego i niszczącego leukocyty we krwi. Aby dowiedzieć się, czy choroba mo?e być zaszczepiona i zbadać jej przebieg kliniczny, Carrión postanowił przeprowadzić eksperyment na sobie. 27 sierpnia 1885, Carrion pobrał krew z brodawki okolicy brwi od 14-letniego chłopca. Carrion doświadczył pierwszych objawów choroby w dniu 17 września, w dniu 5 października uległ chorobie i zmarł. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión w Pasco, Peru, jest nazwany jego imieniem. Carrión przypłacił ?yciem dowiedzenie, ?e w istocie gorączka Oroya i brodawka peruwiańska stanowią dwie manifestacje tej samej choroby zakaźnej, dziś często określanej jako choroba Carrióna albo Bartonelloza. W 1909 roku Alberto Barton wykrył patogen wywołujący chorobę, nazwany później Bartonella bacilliformis.
 
Figure 6. Daniel Alcides Carrión
 
CARROT SIGN – CAROTENEMIA
The yellow pigmentation of the skin from excess carotene intake. Also associated with mangoes, pawpaw and oranges. May indicate a defect in the enzymatic conversion of vitamin A. Also seen in hyperbetalipoproteinaemia.
OBJAW MARCHEWKI – KAROTENEMIA
śółte zabarwienie skóry spowodowane nadmiernym spo?yciem karotenu. Równie? związane ze spo?yciem mango, papai i pomarańczy. Zmiany mogą wskazywać na wadę w enzymatycznej konwersji witaminy A. Tak?e spotykane w hiperbetalipoproteinemii.
 
Figure 7. Carrot sign
 
CARTER’S SIGN
– Asiatic relapsing fever Infection characterized by one or more attacks of fever beginning and ending abruptly and separated by an afebrile period of varying duration. The disease is prevalent in many parts of the world. The causative organism is a spirochete of the genus Spirochaeta (Borrelia) and transmission is by infected lice or ticks. Occurs in places where poverty and overcrowding predispose to human infestation with lice, during wars, when good hygiene is impossible.
OBJAW CARTERA
– Azjatycka gorączka nawracająca Zaka?enie charakteryzuje się jedną lub kilkoma atakami gorączki rozpoczynającej i kończącej się nagle, o ró?nym czas trwania. Choroba jest powszechne w wielu częściach świata. Drobnoustroje, krętki z rodzaju Spirochaeta (Borrelia) są transmitowane przez zaka?one wszy i kleszcze. Choroba występuje w miejscach gdzie jest ubóstwo i przeludnienie, w czasie wojen, gdy prawidłowa higiena jest niemo?liwa.
 
HENRY VANDYKE CARTER
Anglo-indian physican – (22. may 1831-4. may 1897). Anatomist, surgeon, and anatomical artist most notable for his illustrations of the book, Gray's Anatomy. He was formally educated at Hull Grammar School before moving to London to study medicine at St. George's Hospital. In 1852 he became a member of the Royal College of Surgeons in June 1853 where he began studying human anatomy and comparative anatomy. In January 1858 he joined the Bombay Medical Service as an assistant surgeon (assistant surgeon), and in March of this year came to India. He was assigned to the middle of the armed forces of India and sent to the town of Mhow. In May 1858 he became professor of anatomy and physiology of the Grant Medical College. In 1870 he was promoted to surgeon in the same year a surgeon major, lieutenant colonel in 1878, the (surgeon-lieutenantcolonel) in 1882, he was commander of the brigade (brigade-surgeon). He studied leprosy and leishmaniasis patients (then known under various names, such as an from Aleppo ulcer ) in Italy, Greece, Algeria, Crete, Syria and Anatolia. Working in India dealt with tropical medicine and made her the many discoveries. During the great famine in India (1877-1888) he discovered the pathogen that causes a fever from the bite of rat (Spirillum minus). Previously presented a classic description of the fungal disease known as mycetoma (a term introduced to medicine).
Anglo-hinduski lekarz (22.05.1831-4.05.1897). Anatom, chirurg i rysownik, twórca ilustracji do Gray's Anatomy. Pobierał nauki w Hull Grammar School, po czym przeniósł się do Londynu, gdzie studiował medycynę w St. George's Hospital. W 1852 został członkiem Royal College of Surgeons i w czerwcu 1853 roku rozpoczął tam studia anatomii człowieka i anatomii porównawczej. W styczniu 1858 roku wstąpił do Bombay Medical Service jako chirurg-asystent (assistant surgeon), w marcu tego roku dotarł do Indii. Został przydzielony do sił zbrojnych środkowych Indii i wysłany do miasta Mhow. W maju 1858 został profesorem anatomii i fizjologii Grant Medical College. W 1870 otrzymał awans na chirurga, w tym samym roku na chirurga majora, w 1878 na podpułkownika (surgeon-lieutenantcolonel), w 1882 został dowódcą brygady (brigadesurgeon). Badał trędowatych i chorych na leiszmaniozę (znaną wówczas pod ró?nymi nazwami, m.in. jako wrzód z Aleppo) we Włoszech, Grecji, Algierii, na Krecie, w Syrii i Anatolii. Pracując w Indiach zajmował się medycyną tropikalną i poczynił na jej polu wiele odkryć. Podczas wielkiej epidemii głodu w Indiach (1877-88 r.) odkrył patogen wywołujący gorączkę od ugryzienia szczura, śrubowca mniejszego (Spirillum minus). Wcześniej przedstawił klasyczny opis choroby grzybiczej, znanej jako stopa madurska albo mycetoma (który to termin wprowadził do medycyny).
 
Figure 8. Henry Vandyke Carter
 
CASAL'S NECKLACE SIGN
Lesions in the neck associated with hypersensitivity to sunlight in the course of Pellagra. Pellagra is a nutritional wasting illness caused by a deficiency of niacin (Vitamin B3) and tryptophan, in the body.
OBJAW NASZYJNIKA CASALA
Zmiany na szyi związane z nadwra?liwością na światło słoneczne w przebiegu Pellagry. Pellagra jest chorobą wyniszczającą spowodowaną niedoborem niacyny (witamina B3) i tryptofanu, w organizmie.
 
Figure 9. Casal's necklace sign
Figure 10. Casal's necklace sign
 
DON GASPAR CASAL
Spanish physican (1691-1759). Casal was known as the "Spanish hippocrates" and was physican to King Ferdinand. His book on pellagra was published 3 years after his dead. Pellagra was first identified among Spanish peasants by Don Gaspar Casal in 1735. A loathsome skin disease, it was called “mal de la Rosa” and often mistaken for leprosy.
Hiszpański lekarz (1691-1759). Casal był znany jako "Hiszpański Hipokrates" i był lekarzem Króla Ferdynanda. Jego ksią?ka o pellagrze została opublikowana 3 lata po jego śmierci. Pellagra po raz pierwszy została zidentyfikowana wśród hiszpańskich chłopów przez Don Gaspar Casala w 1735 roku. Odra?ająca choroba skóry, była nazywana „mal de la Rosa” i często mylona z trądem.
 
CAT’S SIGN
– murine typhus Murine typhus (also called endemic typhus) is a form of typhus transmitted by fleas (Xenopsylla cheopis), usually on rats. (This is in contrast to epidemic typhus, which is usually transmitted by lice. Most people who are infected do not realize that they have been bitten by fleas. It is caused by the bacteria Rickettsia typhi, and is transmitted by the fleas that infest rats. Less often, endemic typhus is caused by Rickettsia felis and transmitted by fleas carried by cats or opossums. Symptoms may resemble those of measles, rubella, or possibly Rocky Mountain spotted fever. Murine typhus is found most commonly in southern California, Texas and Hawaii.
OBJAW KOCI
Tyfus mysi (tzw. tyfus endemiczny) jest formą tyfusu przenoszonego przez pchły (cheopis Xenopsylla), zwykle przez szczury. Jest to przeciwieństwo epidemii tyfusu, który jest zwykle przekazywany przez wszy. Większość osób zaka?onych nie zdaje sobie sprawy, ?e zostały one ugryziony przez pchły. Jest on spowodowany przez bakterie Rickettsia typhi, i jest przenoszony przez pchły, które opanowały szczury. Rzadziej endemiczny tyfus jest spowodowany przez Rickettsia felis i przekazywany przez pchły pochodzące od kota lub oposów. Objawy mogą przypominać odrę, ró?yczkę, ewentualnie gorączkę plamista Gór Skalistych. Tyfus mysi najczęściej występuje w południowej Kalifornii, Teksasie i na Hawajach.
 
CAT SCRATCH SIGN
Lymphadenopathy and sepsis from the zoonotic Bartonella bacteria found in cats. After first being identified in 1985, Rochalimaea henselae, later reclassified as Bartonella henselae, was determined conclusively to be the primary organism causative of catscratch disease. Dr. Robert Debré was the first to recognize the cat as a vector for this disorder and coined the term “catscratch” disease and sign in 1931.
OBJAW ZADRAPANIA PRZEZ KOTA
Powiększenie węzłów chłonnych i posocznica wywołane odzwierzęcą, chorobotwórczą bakterią Bartonella, znalezioną u kotów. Na początku identyfikowano w 1985 roku, Henselae Rochalimaea, później zmieniono nazwę na Bartonella Henselae i ustalono ostatecznie jako podstawowy czynnik sprawczy tego objawu / choroby. Dr Robert Debré pierwszy rozpoznał kota jako wektor dla tego zaburzenia i wprowadził termin choroby i objawu „catscratch” w 1931 roku.
 
Figure 11. Cat scratch sign
Figure 12. Cat scratch sign 
Figure 13. Cat scratch sign 
 
ROBERT DEBRÉ
(1882, Sedan, Ardennes – 1978) was a French physician (pediatrician). He gave his name to the most important pediatric hospital in Paris, France. A member of the Académie de Médecine. In 1946, he wrote with Pr. Paul Rohmer a famous manual entitled "Traité de Pathologie Infantile" (2500 pages, 2 volumes) which became a reference for a whole generation of pediatricians.
(1882, Sedan, Ardeny-1978), francuski lekarz (pediatra). Imieniem jego nazwano najwa?niejszy szpital pediatryczny w Pary?u, Francja. Członek Académie de Médecine. W 1946 roku napisał z Pr. Paul Rohmerem słynny podręcznik zatytułowany "Traité de Pathologie Infantile" (2500 stron, 2 tomy), który stał się punktem odniesienia dla całego pokolenia pediatrów.
 
Figure 14. Robert Debré
 
CAUTERY SIGNS
Often circular burn marks over areas of long standing pain. These areas have been burned as a form of primitive medical treatment for the condition. Burns on the hands and arms can mimic melanoma. There may be burns on the abdomen, back, and extremities. On the skull these cautery burns are sometimes in the form of a cross, inflicted as a treatment for headaches and fevers in childhood. In West Africa infants and children with febrile convulsions may be treated by plunging their feet into a cooking pot of boiling oil, causing horrific burns.
OBJAW PRZYśEGANIA
Często okrągłe blizny na obszarach o stałym, długo utrzymującym się bólu. Obszary te zostały spalone jako forma prymitywnego leczenia choroby. Obszary spalenia na rękach i ramionach mogą naśladować czerniaka. Mogą być te? oparzenia brzucha, pleców i kończyn. Na czaszce te oparzenia wypalanie są czasami w formie krzy?a, zadane w leczeniu bólu głowy i gorączki u dzieci. W Afryce Zachodniej drgawki gorączkowe niemowląt i dzieci mogą być leczone przez zanurzenie nogi w gotującym się na kuchni garnku z wrzącym olejem, powodując przera?ające poparzenia.
 
CAYENNE PEPPER PUS SIGN
Cayenne-pepper granules within drops of pus. A sign indicating actinomycosis.
OBJAW GRANULEK PIEPRZU CAYENNE
Granulki pieprzu Cayenne w kropli ropy. Objaw wskazujący na promienicę.
 
Figure 15. Cayenne pepper pus sign
 
CHADWICK’S SIGN
Symptom seen in early pregnancy (6-8 weeks) consisting of bluish coloration of vaginal mucosa and vaginal part of the cervix. Is dependent on increased, due to pregnancy, blood supply to these areas, which leads to venous stasis. It belongs to the so-called probable signs of pregnancy (symptoms suggestive of pregnancy, however, does not allow her diagnosis) and is found during pelvic examination.
OBJAW CHADWICKA
Objaw widoczny we wczesnej cią?y (6-8 tygodni) polegający na sino-purpurowym zabarwieniu błony śluzowej pochwy i części pochwowej szyjki macicy. Jest zale?ny od zwiększonego, spowodowanego cią?ą ukrwienia tych okolic, który doprowadza do zastoju ?ylnego. Jest zaliczany do tak zwanych prawdopodobnych objawów cią?y (czyli objawów sugerujących cią?ę, nie pozwalających jednak na jej rozpoznanie) i jest stwierdzany podczas badania ginekologicznego.
 
JAMES READ CHADWICK
(2 November 1844, Boston – 23 September 1905, Chocorua, New Hampshire) was an American gynecologist. Describing the Chadwick sign of early pregnancy in 1887. James Chadwick qualified with an M.D. from Harvard Medical School in 1871, and worked as a gynecologist in Boston. From 1871 to 1873 he studied obstetrics in Europe. From 1874 he worked at the Boston City Hospital. Became president of the American Gynaecological Society. He was a founder of the Boston Medical Library Association in 1875, and worked as the librarian until his death. He was voted president of the Association of Medical Librarians in 1904. He was the first president of the Harvard Medical Alumni Association in 1891. He was a supporter of women in the practice of medicine. He died suddenly in 1905 at his summer home in New Hampshire, probably as a result of a fall from a piazza roof.
(02.11.1844, Boston – 23.091905, Chocorua, New Hampshire), amerykański ginekolog. Opisał objaw Chadwicka, wczesnej cią?y w 1887 roku. James Chadwick ukończył Harvard Medical School w 1871 roku i pracował jako ginekolog w Bostonie. Od 1871 do 1873 studiował poło?nictwo w Europie. Od 1874 pracował w Boston City Hospital. został prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Był zało?ycielem Boston Medical Library Association w 1875 roku i pracował jako bibliotekarz a? do śmierci. Został wybrany prezesem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Medycznych w 1904 roku. Był pierwszym prezesem Harvard Medical Alumni Association w 1891 roku. Był zwolennikiem kobiet w praktyce medycznej. Zmarł nagle w 1905 r. w jego letnim domu w New Hampshire, prawdopodobnie w wyniku upadku z dachu.
 
Figure 16. James Read Chadwick
 
CHAGAS-CRUZ SIGN
Erratic fever, hepatosplenomegaly, brain and heart involvement. Also known as South American zoonotic protozoal trypanosomiasis. Caused by exposure to fecal of triatoma insects.
OBJAW CHAGAS-CRUZA
Gorączka narzutowa, powiększenie wątroby i śledziony, zajęcie mózgu i serca. Równie? znany w Ameryce Południowej jako chorobotwórcza trypanosomoza pierwotniakowa. Spowodowany nara?eniem na kał z owadów Triatoma.
 
Figure 17. Chagas-Cruz sign
 
CARLOS JUSTINIANO RIBEIRO CHAGAS
Brazilian parasitologist and physician, 1879-1934. He discovered Chagas disease, also called American trypanosomiasis in 1909, while working at the Oswaldo Cruz Institute in Rio de Janeiro. After a brief stint as a medical practitioner in the hinterlands, Chagas accepted a position in the port authority of Santos, São Paulo, with the mission of fighting the malaria epidemic. There he introduced an innovation, which consisted in using pyrethrum, an insecticide, to disinfect households, with surprising success. His published work on this method served as the basis of prevention of malaria all over the world.
Brazylijski parazytolog i lekarz, 1879-1934. W 1909 roku odkrył, chorobę Chagasa, zwaną równie? trypanosomozą Amerykańską, podczas pracy w Oswaldo Cruz Institute w Rio de Janeiro. Po krótkim okresie praktyki lekarskiej w odległych rejonach, Chagas przyjął stanowisko w porcie Santos, Sao Paulo, z misją zwalczania epidemii malarii. Wprowadzono innowację, która polegała na u?yciu złocienia, środka owadobójczego, do dezynfekcji gospodarstw domowych. Jego opublikowane prace na temat tej metody posłu?yły jako podstawa profilaktyki malarii na całym świecie.
 
Figure 18. Carlos Justiniano Ribeiro Chagas
 
OSWALDO GONÇALVES CRUZ
Brazilian parasitologist and physician, 1871-1917. At the age of 15 he started to study at the Faculty of Medicine of Rio de Janeiro and in 1892 he graduated as medical. Inspired by the great work of Louis Pasteur, four years later he went to Paris to specialize in Bacteriology at the Pasteur Institute. Cruz was initially successful in the sanitary campaign against the bubonic plague, to which end he used obligatory notification of cases, isolation of sick people, treatment with the sera produced at Manguinhos and extermination of the rats populating the city. On June 9, 1904, following a proposal by Oswaldo Cruz, the government presented a bill to the Congress requesting the reestablishment of obligatory smallpox vaccination. n 1907, on occasion of the 14th International Congress on Hygiene and Demography in Berlin, he was awarded with the gold medal in recognition of the sanitation of Rio de Janeiro.
1879-1934. Brazylijski lekarz. W wieku 15 lat rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim w Rio de Janeiro, w 1892 roku uzyskał dyplom lekarza medycyny. Zainspirowany przez wielkie dzieło Ludwika Pasteura, cztery lata później wyjechał do Pary?a na specjalizację w dziedzinie bakteriologii w Instytucie Pasteura. Cruz odniósł sukces w kampanii przeciwko d?umie, w której to celu u?ył obowiązkowej notyfikacji przypadków, izolacji chorych, leczenia serum produkowanego w Manguinhos i eksterminacji szczurów w zaludnionym mieście. W dniu 9 czerwca 1904 r., na wniosek Oswaldo Cruz, rząd przedstawił projekt ustawy Kongresu z o przywrócenie obowiązkowego szczepienia przeciwko ospie. W 1907 roku z okazji 14. Międzynarodowego Kongresu Higieny i Demografii w Berlinie, został odznaczony złotym medalem w uznaniu za sanitarne dokonania z Rio de Janeiro.
 
Figure 19. Oswaldo Gonçalves Cruz
 
CHAGRES' SIGN
Synonym: Chagres River, Panama; L, febris. Malarial fever in Panamanian railroad workers. Chagres, a village of the Republic of Panama in the Colón Province.
OBJAW CHAGRES
Synonim: Chagres River, Panama; L, febris. Malaria u panamskich kolejarzy. Chagres to wieś w Republice Panamy le?ąca w prowincji Colón.
 
CHARCOT'S SIGN
1. A sign of peripheral facial paralysis. 2. Intermittent limping. A sign of arteriosclerosis of the feet and legs. 3. Rareyying osteitis of a joint associated with tabes dorsalis.
OBJAW CHARCOTA
1. Objaw obwodowego pora?enia mięśni twarzy. 2. Przerywane kuśtykanie. Objaw arteriosclerozy kończyn dolnych. 3. Rozrzedzające zapalenie kości i stawów związane z tabes dorsalis.
 
Figure 20. Charcot's sign
Figure 21. Charcot's sign
Figure 22. Charcot's sign
 
JEAN MARIE CHARCOT
1825-1893. French neurologist and professor of anatomical pathology. He is known as "the founder of modern neurology" and is "associated with at least 15 medical eponyms", including Charcot-Marie-Tooth disease and amyotrophic lateral sclerosis (Lou Gehrig's disease). His work greatly influenced the developing fields of neurology and psychology. He was the "foremost neurologist of late nineteenth-century France" and has been called "the Napoleon of the neuroses". He named and was the first to describe multiple sclerosis. He was also the first to describe a disorder known as Charcot joint.
1825-1893. Francuski neurolog, profesor anatomii patologicznej. Jest znany jako "ojciec współczesnej neurologii" i jest "związany z co najmniej 15 eponimami medycznymi", w tym chorobą Charcot-Marie-Tooth i stwardnieniem zanikowym bocznym (choroba Lou Gehriga). Jego twórczość miała ogromny wpływ na rozwój neurologii i psychologii. Był "głównym neurologiem późnej XIX-wiecznej Francji" i nazywany był "Napoleonem nerwic". Nazwał i jako pierwszy opisał stwardnienie rozsiane. Był te? pierwszym, który opisał zaburzenie znane jako stawy Charcota.
 
Figure 23. Jean Marie Charcot
 
CHICKEN CHOLERA SIGN
A zoonotic disease caused by the Pasteurella bacterium. A contagious disease of fowls. Can cause septicaemic plague in humans. First described by Louis Pasteur. Opisany po raz pierwszy przez Ludwika Pasteur.
OBJAW CHOLERY KURCZAKÓW
Choroba odzwierzęca, spowodowana przez bakterie Pasteurella. Zaraźliwa choroba drobiu. Mo?e powodować posocznicową plagę u ludzi.
 
Figure 24. Chicken cholera sign
 
LUDWIK PASTEUR
(December 27, 1822 – September 28, 1895) was a French chemist and microbiologist born in Dole. He is remembered for his remarkable breakthroughs in the causes and preventions of diseases. His discoveries reduced mortality from puerperal fever, and he created the first vaccine for rabies and anthrax. Work on diseases included work on chicken cholera. Both Institute Pasteur and Université Louis Pasteur were named after him.
(27 grudnia 1822 – 28 września 1895), francuski chemik i mikrobiolog urodzony w Dole. Jego badania to przełom w przyczynie i prewencji chorób. Jego odkrycia zmniejszyły umieralność poporodowej gorączki i odkrył pierwszą szczepionkę przeciwko wściekliźnie i wąglikowi. Prowadził prace na temat cholery kurczaków. Zarówno Instytut Pasteura i Université Louis Pasteur, nazwano jego nazwiskiem.
 
Figure 25. Ludwik Pasteur
 
CHLORACNE SIGN
Chloracne of the face as an indication of dioxin poisoning.
OBJAW CHLORACNE
Trądzik chlorowcowy na twarzy, jako wskaźnik zatrucia dioksynami.
 
 
Figure 26. Chloracne sign
Figure 27. Chloracne sign
Figure 28. Chloracne sign
 
CHINA POCKMARK SIGN
(before c. 1700, China). Eastern folkways ritual smallpox inoculations made between the thumb and forefinger resulting with pockmark scar.
OBJAW CHINSKIEGO DZIOBA PO OSPIE
(przed 1700 r., Chiny). Wschodnie rytualne zwyczaje szczepienia ospy pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, ukazujące się jako blizna w kształcie dzioba.
 
CHLOROSIS SIGN
While mottling of the hair extending two inches from the head in a patient sick with chlorosis. Chlorosis, an affliction of young women through the ages, has recently disappeared from the records of Medicine. Victims of chlorosis were usually maidens in their middle teens. Physically they always seemed well-nourished. Their skin, however, had a greenish-yellow tinge, especially in brunettes. Such chlorotic girls constantly complained of being tired. Egvptians 3,500 years ago suffered from an "AAA disease" which resembled chlorosis. In the Middle Ages doctors called, it morbus virgineus (virgin's disease). Shakespeare called it greensickness. Probably the most logical view was a long-continued iron deficiency in the diet. (Richelot c. 1800).
OBJAW CHLOROZY
Plamistość włosów (nakrapiane włosy) w odległości dwa cale od głowy u pacjenta z chlorozą. Chloroza, schorzenie młodych kobiet przed wiekami, niedawno zniknęła z ewidencji chorób. Ofiarami chlorozy były zwykle dziewczęta w wieku kilkunastu lat. Fizycznie zawsze wydawały się dobrze od?ywione. Ich skóra, jednak miała zielonkawo-?ółty odcień, zwłaszcza u brunetek. Takie chlorotyczne dziewczyny ciągle skar?yły się na zmęczenie. Egipcjanie 3500 lat temu cierpieli na chorobę "AAA", która przypominała chlorozę. W średniowieczu lekarze opisywali „morbus virgineus” (pierwotna choroba). Szekspir nazwał ją „blednicą”. Prawdopodobnie najbardziej logiczną przyczyną był długotrwały niedoboru ?elaza w diecie. (Richelot ok. 1800 rok).
 
LOUIS GUSTAVE RICHELOT
(1806 – September 1893) was a French physician born in Nantes. In 1831 he earned his doctorate in Paris with the dissertation, De la uterine phlébite. During his career he worked as a dispensary physician and for the Bureaux de bienfaisance. He is remembered for providing French translations of English medical works.
(1806 – wrzesień 1893), francuski lekarz, urodził się w Nantes. W 1831 uzyskał doktorat w Pary?u z pracy doktorskiej, De la uterine phlébite. W trakcie swojej kariery pracował jako lekarz w poradni Bureaux de bienfaisance. Zapisał się w pamięci jako tłumacz francuski prac medycznych na język angielski.
 
Figure 29. Louis Gustave Richelot
 
CHOJNOWSKI'S SIGN
Chromidrosis, perspiralion with the color of and consistency of milk (Chojnowski 1863).
OBJAW CHOJNOWSKIEGO
Chromidrosis, podobne do koloru i konsystencji mleka (Chojnowski 1863).
 
BRONISŁAW CHOYNOWSKI (CHOJNOWSKI)
(3 May 1836 Murzyńce (Ukraine) – April 6, 1870). Choynowski graduated with a gold medal, and the medical department at the Kiev University with honors (1858). Medical career began in Kiev, first as an assistant at the clinic as therapeutic, and later an active member of the Society of Doctors of Kiev. Experience gained in the clinic was the subject of several articles published in professional journals Kiev (eg "Sowremiennoja medicina). Received his doctorate in 1863 for his dissertation The diurnal temperature variation in healthy and diseased human. It was based not only on clinical experience, conducted on patients, since the first few months Choynowski examined his body temperature fluctuation, "spent sleepless nights with a thermometer in his hand". In the same year 1863, he left for further studies in Krakow, Prague, Berlin, Vienna, and even Paris, where he practiced in the local hospitals. In Warsaw, at the Central School in 1865 was awarded the title of assistant professor and assistant professor of pathology and therapy in detail. At the same time began at the university lectures in dermatology. In 1867 he received the title of professor lecturer. Very active in the medical community: he was one of the founders of "Gazeta Physicians" (1866) and a member of the Medical Society of Warsaw, Krakow and Prague. Bronisław Chojnowski, above all deal with dermatology and research on fluctuations in body temperature (as the first began to use medical thermometer.) He authored 14 research papers in these areas and feature a short history of dermatology. Doctor on duty at the university clinic, contracted typhus and died at the age of 34 years.
(3 maja 1836 r., Murzyńce (Ukraina) – 6 kwietnia 1870r.). Choynowski ukończył wydział lekarski na Uniwersytecie Kijowskim z wyró?nieniem (1858r.). Karierę lekarską rozpoczynał w Kijowie, najpierw jako asystent w klinice terapeutycznej, a z czasem aktywny działacz Towarzystwa Lekarzy Kijowskich. Doświadczenie zdobywane w klinice stało się przedmiotem kilku artykułów, publikowanych w kijowskiej prasie fachowej (m.in. "Sowremiennoja medicina"). Tytuł doktora medycyny uzyskał w 1863 r. za rozprawę „O dobowym wahaniu temperatury u człowieka zdrowego i chorego”. Opierała się ona nie tylko na doświadczeniach klinicznych, przeprowadzonych na pacjentach, gdy? w pierwszej kolejności Choynowski przez kilka miesięcy badał wahania temperatury swojego ciała "bezsennie spędzając noce z termometrem w ręku". W tym?e roku 1863 r. wyjechał na dalsze studia do Krakowa, Pragi, Berlina, Wiednia, a nawet Pary?a, gdzie praktykował w tamtejszych szpitalach. W Warszawie, w Szkole Głównej w 1865 r. uzyskał habilitację oraz tytuł docenta patologii i terapii szczegółowej. Jednocześnie rozpoczął na tej uczelni wykłady z dermatologii. W 1867 r. otrzymał tytuł profesora adiunkta. Bardzo aktywnie działał w środowisku lekarskim: był jednym z zało?ycieli "Gazety Lekarskiej" (1866 r.) oraz członkiem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Krakowskiego i Praskiego. Bronisław Chojnowski zajmował się przede wszystkim dermatologią i badaniami nad wahaniami temperatury ciała (jako pierwszy zaczął stosować termometr lekarski). Był autorem 14 prac naukowych z wspomnianych dziedzin oraz krótkiego rysu historii dermatologii. Pełniąc słu?bę lekarską w klinice uniwersyteckiej, zaraził się tyfusem i zmarł w wieku 34 lat.
 
Figure 30. Bronisław Choynowski
 
CHRISTMAS TREE
Distribution of the rash of pityriasis rosea.
OBJAW CHOINKI
Dystrybucje zmian skórnych w przebiegu łupie?u ró?owego.
 
Figure 31. Christmas tree
 
CIRRHOSIS BACK SIGN
Excoriations of the back secondary to scratching. An early sign of primary biliary cirrhosis.
OBJAW CIRRHOSIS BACK
Otarcia naskórka wtórnie do zadrapań. Wczesny objaw pierwotnej marskości ?ółciowej.
 
CLARKE’S TONGUE SIGN
A fissured indurated tongue due a syphilis.
OBJAW JĘZYKA CLARKE
Stwardniała szczelina spodu języka w przebiegu kiły.
 
Sir CHARLES MANSFIELD CLARKE
(1st Baronet) English phisican, 1782-1857. After leaving St Paul’s School, he received his medical training at St George’s Hospital and the Hunterian School of Medicine. He spent two years as assistant surgeon in the Hertfordshire Militia. He left the army and, specialised in midwifery and in women’s and children’s diseases. Between the years 1804 and 1821, he delivered regular courses of lectures on these subjects. His reputation as a practitioner during these years reached great heights and numerous honours were bestowed on him, including the Fellowship of the Royal Society in 1825, the appointment of Physician to Queen Adelaide in 1830, a baronetcy in 1831, and honorary degrees at Cambridge and Oxford in 1842 and 1845. He was president, and an enthusiastic supporter, of the Society for the Relief of the Widows and Orphans of Medical Men.
Angielski lekarz, 1782-1857. Po wyjeździe z St Paul's School, otrzymał wykształcenie medyczne w St George's Hospital i Hunterian School of Medicine. Spędził dwa lata jako asystent chirurga w Hertfordshire Militia. Odszedł z armii i specjalizował się w zakresie poło?nictwa, chorób kobiecych i dziecięcych. W latach 1804 i 1821, wydawał regularne tomy wykładów na te tematy. Jego reputacja jako lekarza w ciągu tych lat osiągnęła wy?yny i nadano mu liczne wyró?nienia, w tym Fellowship of the Royal Society w 1825 roku, stanowisko lekarza królowej Adelajdy w 1830 roku, w 1831 roku Baroneta i doktora Honoris Causa w Cambridge Oxford w 1842 i 1845. Był prezesem i gorącym zwolennikiem, Towarzystwa Pomocy Wdów i Sierot po Medykach.
 
Figure 32. Charles Mansfield Clarke
 
CLAVICULAR SIGN
A tumefaction at the inner third of the right clavicle; seen in congenital syphilis. It's an end result of neonatal periostitis. Also known as Higoumenaki’s sign. Sign has been described by Georgios Higoumenakisa in 1927 on the pages of the Greek journal Πρακτικ? Ιατρικ?ς Εταιρε?ας Αθην?ν (Reports of the Medical Society of Athens).
OBJAW OBOJCZYKOWY
Jednostronne guzowate zgrubienie po wewnętrznej, 1/3 stronie prawego obojczyka, spotykany w przebiegu kiły wrodzonej. Jest to końcowy wyniki zapalenia okostnej u noworodków. Objaw znany równie? jako objaw Higoumenaki's. Objaw został opisany przez Georgiosa Higoumenakisa w 1927 roku na łamach greckiego czasopisma Πρακτικ? Ιατρικ?ς Εταιρε?ας Αθην?ν (Sprawozdania Towarzystwa Medycznego w Atenach).
 
Figure 33. Clavicular sign
 
GEORGE HIGOUMENAKIS
(1895–1983) was a Greek dermatologist born in Iraklion of Crete (Greece). He studied medicine at the Medical School of the National University of Athens. He then chose to become a dermatologist and went to France to fulfil his desire. He was a student of Gaston Milian, a famous syphilologist, at the Hospital St. Louis. He returned to Greece in 1924, became a member of the Medical Society of Athens and began practicing medicine privately. He became a director of the Department of Dermatology at the hospital "Evaggelismos" and practiced medicine successfully until the 1940s.
(1895-1983) był greckim dermatologiem, urodził się w Iraklionie na Krecie (Grecja). Studiował medycynę w Szkole Medycznej Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego. Następnie jako dermatolog udał się do Francji, by spełniać swoje pragnienia. Był uczniem Gastona Milian, sławnego syphilologa, w szpitalu St. Louis. Po powrocie do Grecji w 1924 roku, został członkiem Towarzystwa Lekarskiego w Atenach i rozpoczął prywatną praktykę lekarską. Był kierownikiem Katedry i Kliniki Dermatologii w szpitalu "Evaggelismos" i praktykował z powodzeniem a? do 1940 roku.
 
Figure 34. George Higoumenakis
 
CLUBBED FINGERS SIGN
Clubbing of the fingers and fingernails as a sign of chronic anorexia, cirrhosis of the liver, and bacterial endocarditis. The ends of the fingers may have the appearance of drum sticks. Also called Hippocratic fingers.
OBJAW PALCÓW MACZUGOWATYCH
Maczugowate palce i paznokci jako przejaw przewlekłej anoreksji, marskości wątroby i bakteryjnego zapalenia wsierdzia. Końce palców mogą mieć wygląd drum sticks (pałeczki do gry na perkusji). Zwany równie? palcami Hipokratesa.
 
Figure 35. Clubbed fingers sign
Figure 36. Clubbed fingers sign 
 
COBB'S SIGN
Sudden fever with pigmentation of the nose and cheeks seen in India.
OBJAW COBB-a
Nagła gorączka z pigmentacją nosa i policzków, spotykana w Indiach.
 
STANLEY COBB
(December 10, 1887 – February 25, 1968) was a neurologist and could be considered "the founder of biological psychiatry in the United States. In 1925 he was named Harvard's Bullard Professor of Neuropathology. In 1956, Cobb received the George M. Kober Medal for his contributions to medicine.
(10 grudnia 1887 – 25 lutego 1968) neurolog i uwa?any równie? za "zało?yciela "Biological Psychiatry" w Stanach Zjednoczonych. W 1925 roku został mianowany profesorem Uniwersytetu Harvarda Bullard neuropatologii. W 1956 roku Cobb otrzymał „George M. Kober Medal” za zasługi dla medycyny.
 
Figure 37. Stanley Cobb
 
COCHIN SIGN
Elephantiasis of the leg. Sign caused by Wurcheria malayi. Clarke in 1709 roku called elephantiasis of the legs in Cochin, South India "Malabar legs", (see Menon).
OBJAW COCHINA
Słoniowacizna nóg. Objaw spowodowany przez Wurcheria malayi. Clarke w 1709 roku opisał słoniowaciznę nóg w mieście Cochin (tłum. Koczin), Indie Południowe "nogi Malabara".
 
Figure 38. Cochin sign
 
“CLUSTER OF JEWELS” SIGN
Cutaneous lesions of linear IgA bullous disease (LABD) are usually nonscarring blisters, often extensive on trunk and extremities. They are characterized by the “cluster of jewels” sign, with vesicles and bullae at edges of polycylic lesions.
OBJAW “KLASTEROWEJ KOLII”
Zmiany skórne w linijnej IgA chorobie pęcherzowej (LABD) przebiegają zazwyczaj z pęcherzami, bez pozostawiania blizn. Zmiany często są obszerne i występują na tułowiu i kończynach. Charakteryzują się one "zebranymi w grono" objawem, z pęcherzami ró?nej wielkości na krawędziach policyklicznych zmian.
 
Figure 39. “Cluster of jewels” sign
Figure 40. “Cluster of jewels” sign
 
COMBY SIGN
White patches of degenerated epithelium on the buccal mucous membrane and gingival tissues. An early sign of measles (rubeolla).
OBJAW COMBY
Białe plamy na zdegenerowanym nabłonku błony śluzowej jamy ustnej i dziąsłach. Wczesny objaw odry.
 
Figure 41. Comby sign
 
JULES COMBY
French paediatrician, 1858-1942. He published the influential Traité des maladies de l’enfance (Treatise of the Diseases of Childhood).
Francuski pediatra, 1858-1942. Opublikował wpływowy Traité des maladies de l'enfance (Traktat z chorób dzieciństwa).
 
Figure 42. Jules Comby
 
COMPLETE PTOSIS SIGN
Third cranial nerve palsy. A sign seen in cerebrospinal syphilis.
OBJAW CAŁKOWITEGO OPADANIA POWIEK
Pora?enie III nerwu czaszkowego. Objaw spotykany w kile mózgowo-rdzeniowej.
 
COOL SIDE SIGN
Unilateral anhidrosis found with lung carcinoma. Caused by destruction of the unilateral superior cervical ganglion resulting with the inability to sweat on the affected side.
OBJAW CHŁODNEGO BOKU
Jednostronne anhidrosis w przebiegu raka płuca. Spowodowane przez jednostronne zniszczenie przedniego zwoju szyjnego i wynikające z niemo?ności wydzielania w tym miejscu potu.
 
COYOTE SIGN
A rare zoonotic Brucella, disease from coyotes and dogs.
OBJAW KOJOTA
Rzadka choroba odzwierzęca – Brucella, pochodząca od kojotów i psów.
 
CRAB TUBERCULOSIS SIGN
A zoonotic pulmonary disease that resembles tuberculosis and can sometimes have CNS and dermalologic involvement. Caused by the ingestion of undercooked crabs and crayfish containing the Paragonimus fluke.
OBJAW GRUŹLICY KRABOWEJ
Odzwierzęca płucna choroba przypominająca gruźlicę, a czasami mo?e mieć objawy z Centralnego Układu Nerwowego i skóry. Spowodowany przez spo?ycie niedogotowanych krabów i raków zawierających przywry z rodzaju Paragonimus.
 
CORLETT’S SIGN
A contagiosa bullosa from of impetigo beginning on the face.
OBJAW CORLETTA
Liszajec zakaźny rozpoczynający się na twarzy.
 
Figure 43. Corlett’s sign
 
WILLIAM THOMAS CORLETT
American dermatologist, 1854 – 1948. Introduced new methods to treat skin and venereal diseases, and researched the effect of climate, particularly cold, on skin diseases. He attended Oberlin College from 1870- 73, and graduated with an M.D. from Wooster University Medical College of Wooster in 1877. In 1882 Corlett was appointed lecturer, then in 1884 professor, on skin and genito-urinary diseases at Wooster. In 1890, his title at WRU was changed to professor of dermatology and syphilology. As a member of the Board of Health in 1893, Corlett fought for better lighting and ventilation in public schools.
Amerykański dermatolog, 1854 – 1948. Wprowadził nowe metody w leczeniu skóry i chorób wenerycznych, badał wpływ klimatu, zwłaszcza zimna, na choroby skóry. Uczęszczał do Oberlin College w 1870/73, uzyskał dyplom z medycyny na University Medical College of Wooster w 1877 roku. W 1882 roku został mianowany wykładowcą na Uniwersytecie, a następnie w 1884 roku profesorem chorób skóry i układu moczowo-płciowego. W 1890 r. jego tytuł został zmieniony na profesora dermatologii i syfilologii. Jako członek Rady Zdrowia w 1893 roku, walczył o lepszą wentylację i oświetlenie w szkołach publicznych.
 
Figure 44. William Thomas Corlett
 
CORRIGAN SIGN
1. A purplish line between the gums and teeth, due to chronic copper intoxication. Syn. Corrigan Line. 2. A jerky carotid pulse characterized by full expansion followed by quick collapse
OBJAW CORRIGANA
1. Purpurowe linie między zębami a dziąsłami, powstałe w związku z przewlekłym zatruciem miedzią. Syn. Linie Corrigana. 2. Nierówne tętno na tętnicach szyjnych charakteryzujące się pełną ekspansji, a następnie szybkim załamaniem.
 
Sir DOMINIC JOHN CORRIGAN
Irish physician, born December 1, 1802, Dublin; died February 1, 1880, Dublin. Received his first medical education in Dublin and then went to Edinburgh, where he received his doctorate in 1825. Corrigan returned to Dublin to open his own practice and subsequently became lecturer of medicine at the school of Diggs Street, Peter Street and Richmond Hospital. He was appointed physician to the Cork Street Fever Hospital, where he commenced his clinical-pathological work. In 1830 he became attached to "the Charitable Infirmary", Jervis Street Hospital, in Dublin. Despite the fact that he disposed of only six beds, he there conducted a series of pioneering experiments which have become famous on the symptomatology of heart disease. In 1856 he was elected member of the Irish College of Physicians (or: King and Queen’s College of Physicians in Ireland?). He was also president of the Pathological Society of which he had been co-founder in 1838, and in 1875 became the first president of the Pharmaceutical society. Corrigan was created a baronet in 1866. Corrigan was responsible for the improvement of Dublin’s water supply.
Irlandzki lekarz, ur. 1 grudnia, 1802, Dublin, zmarł 01 lutego 1880 w Dublinie. Gdy ukończył swoją pierwszą edukację medyczną w Dublinie wyjechał do Edynburga, gdzie uzyskał doktorat w 1825 roku. Corrigan wrócił do Dublina, aby otworzyć własną praktykę i następnie został wykładowcą w szkole Diggs Street, Richmond i Peter Street Hospital. Został mianowany lekarzem w Cork Street Fever Hospital, gdzie rozpoczęła się jego kliniczno-patologiczna praca. W 1830 roku został dołączony do "Charitable Infirmary" Jervis Street Hospital w Dublinie. Pomimo tego, ?e posiadał tylko sześć łó?ek, przeprowadzał tam serię pionierskich badań w kierunku chorób serca. W 1856 roku został wybrany członkiem irlandzkiego College of Physicians (lub: King i Queen's College of Physicians w Irlandii). Był tak?e prezesem Towarzystwa Patologii której był współzało?ycielem w 1838 roku, w 1875 został pierwszym prezesem Towarzystwa Farmaceutycznego. Corrigan otrzymaał tytuł baroneta w 1866 roku. Corrigan był odpowiedzialny za poprawę zaopatrzenia w wodę w Dublinie.
 
Figure 45. Dominic John Corrigan
 
CRAW CRAW SIGN
A form of pustular eczema found in West Africa.
OBJAW CRAW CRAW
Postać krostkowego wyprysku stwierdzony w Afryce Zachodniej.
 
CRESCENTIC NOTCH SIGN
There are depressions or notching of the incisal edges of the labial surfaces of the permanent incisors. A sign of congenital syphilis. Also called Hutchinson's Incisor sign and Screwdriver Teeth sign.
OBJAW PÓŁKOLISTYCH ZĘBÓW
Wgłębienia lub nacięcia krawędzi brzegu siekaczy na powierzchniach wargowych zębów stałych. Objaw kiły wrodzonej. Zwany równie? objawem siekaczy Hutchinsona lub objawem uzębienia w kształcie śrubokrętu.
 
Figure 46. Crescentic notch sign
 
Sir JONATHAN HUTCHINSON
English surgeon. 1828-1913. He received his professional qualification from Bartholomew’s Hospital in 1850. During his student days in London Hutchinsom became involved with philanthropic Quaker Missions, with the aim of alleviating misery and uplifting the impoverished. In 1851 he studied ophthalmology at Moorfields and was an ophthalmologist to the London Ophthalmic Hospital. He was also venereologist to the Lock Hospital, physician to the City of London Chest Hospital, and general surgeon to the London and Metropolitan Hospitals. Hutchinson developed a special interest in congenital syphilis, which was common in London in his time. It is said that he saw more than one million patients with syphilis in his lifetime. Hutchinson was a member of the Dermatological Society of London. He was a fellow of the Royal College of Surgeons from 1862 and professor of surgery there from 1879 to 1883. Hutchinson had a vast clinical experience and he published his observations in more than 1,200 medical articles. Produced the quarterly Archives of Surgery. In England the term morbus Hutchinson-Boeck has been used for benign lymphogranulomatosis, now commonly known as Boeck's sarcoid. President of the Pathological Society 1879-1880, president of the Ophthalmological Society of Great Britain 1884-1885, president of the Royal College of Surgeons 1889, president of the Neurological Society 1887, president of the Medical Society of London 1892, president of the International Dermatological Congress 1896. For a brief period of time he was the editor of the British Medical Journal.
Angielski chirurg. 1828-1913. Uzyskał kwalifikacje zawodowe z Bartholomew's Hospital w 1850 roku. Podczas swoich studiów w Londynie Hutchinsom związał się z misją dobroczynną Quaker, w celu złagodzenia nędzy i pomoc ubogim. W 1851 studiował w Moorfields okulistykę i był okulistą w Londyńskim szpitalu Okulistycznym. Był równie? wenerologiem w Lock Hospital, lekarzem City of London Chest Hospital, chirurgiem ogólnym w Londynie w Metropolitan Hospitals. Hutchinson wykazywał specjalne zainteresowanie kiłą wrodzoną, która była powszechna w Londynie w tych czasach. Mówi się, ?e widział ponad milion pacjentów z kiłą w swoim ?yciu. Hutchinson był członkiem Londyńskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Był członkiem Royal College of Surgeons od 1862 roku i profesorem chirurgii 1879/83. Hutchinson miał du?e doświadczenie kliniczne i opublikował swoje spostrze?enia w ponad 1200 artykułach medycznych. Redagował kwartalnik Archives of Surgery. W Anglii termin morbus Hutchinson-Boeck zostały wykorzystany do łagodnej lymphogranulomatozy, obecnie powszechnie znanej jako sarkoidozy Boeck's. Prezes Towarzystwa Patologii 1879- 1880, Prezes Towarzystwa Okulistycznego Wielkiej Brytanii 1884-1885, przewodniczący Royal College of Surgeons 1889 roku, prezes Towarzystwa Neurologicznego w 1887 roku, Prezydent Medical Society of London 1892, Prezes Międzynarodowego Kongresu Dermatologii 1896 roku. Przez krótki okres czasu był redaktorem "British Medical Journal”.
 
Figure 47. Jonathan Hutchinson
 
CROWE’S SIGN (AXILLARY FRECKLING)
Appears as multiple 1- to 4-mm freckling spots in the xillary vault and is seen in 25 to 50% of patients with neurofibromatosis.
OBJAW CROWE
Pojawienie się wielu 1 do 4 mm piegowatości w okolicy pach jest obserwowane u 25 do 50% pacjentów z nerwiakowłókniakowatością.
 
Figure 48. Crowe’s sign
 
CROWE FRANK W.
American physician (1919-1987).
Amerykański lekarz (1919-1987).
 
Figure 49. Crowe Frank W.
 
CROWN OF VENUS SIGN
Papular lesions of secondary syphilis on the forehead near the hair margin.
OBJAW KORONY VENUS
Grudkowe zmiany w przebiegu wtórnej kiły na czole, w pobli?u linii włosów.
 
MIKHAIL AFANASIEVICH BULGAKOV
(1891–1940) was a Russian physician-writer whose doctor stories are based on his experience as a rural physician in a small village called Nikolskoye in the province of Smolensk.1(p8) Nikolskoye was his first assignment after studying medicine at Kiev University. After 18 months in Nikolskoye, he went on to specialize in venereology in Kiev. Shortly thereafter, he gave up a career in medicine for writing. All his life he was sceptical to the Soviet system and used his satire against the regime. He worked on his main work, The Master and Margarita, from 1928 until his death. The novel was not published in his lifetime.
(1891-1940), rosyjski lekarz i pisarz, którego historie są oparte na jego doświadczenie jako lekarz wiejski w małej wiosce o nazwie Nikolskoje w prowincji Smolensk. Nikolskoje było jego pierwszym miejscem pracy po studiach medycznych na Uniwersytecie w Kijowie. Po 18 miesiącach w Nikolskoje, udał się na specjalizację z wenerologii w Kijowie. Wkrótce potem zrezygnował z kariery medycznej. Został pisarzem. Całe ?ycie był sceptyczny do systemu sowieckiego i jego satyra skierowana była przeciwko re?imowi. Pracował nad swoją główną pracą Mistrz i Małgorzata, od 1928 a? do śmierci. Powieść nie została opublikowana za jego ?ycia.
 
Figure 50. Mikhail Afanasievich Bulgakov
 
CUCKOOPINT SIGN
Purging, cold clammy skin, with swelling of the tongue. Indicates poisoning from arum maculatum. Also known as Arum Maculatum sign.
OBJAW CUCKOOPINT
Biegunka oraz zimna, wilgotna skóra, z obrzękiem języka. Wskazuje na zatrucie Arum maculatum (Obrazkiem Plamistym). Objaw równie? znany jako OBJAW „ARUM MACULATUM”.
 
 
Figure 51. Arum maculatum

 
 
CULLEN SIGN
In the skin surrounding the navel appear pale blue staining. These are secondary changes in the peritoneum following a hematoma in acute pancreatitis.
OBJAW CULLENA
W obrębie skóry otaczającej pępek występują bladoniebieskie przebarwienia. Są to wtórne zmiany w następstwie krwiaka otrzewnej w ostrym zapaleniu trzustki.
 
Figure 52. Cullen sign
 
THOMAS STEPHEN CULLEN
(1869-1953),was a canadian gynecologist associated with Johns Hopkins Hospital. Cullen was educated at the Toronto Collegiate Institute and the University of Toronto, graduating from the latter school with a Bachelor of Medicine degree in 1890. He began studying at Johns Hopkins University the next year, before traveling to Germany and studying at Johannes Orth's laboratory at the University of Göttingen in 1893. From 1893 to 1896, Cullen was in charge of gynecological pathology at Johns Hopkins, and in 1919 he was named a professor of clinical gynecology. Cullen researched gynecological diseases including uterine cancer and ectopic.
(1869-1953), był kanadyjskim ginekologiem związanym z Johns Hopkins Hospital. Kształcił się w Toronto Collegiate Institute i University of Toronto, uzyskując tytuł Bachelor of Medicine w 1890 roku. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w kolejnym roku, wyje?d?a do Niemiec i studiuje w Johannes Orth laboratorium na Uniwersytecie w Getyndze w 1893 roku. Od 1893 do 1896 roku, Cullen był odpowiedzialny za oddział ginekologicznej patologii w Johns Hopkins, a w 1919 roku został mianowany profesorem ginekologii klinicznej. Cullen badał schorzenia ginekologiczne, w tym raka macicy i cią?ę pozamaciczną.
 
Figure 53. Thomas Stephen Cullen
 
ACKNOWLEDGEMENT:
Figure 14, 42 Estelle LAMBERT BIUMInfo 12, rue de l'Ecole de Médecine – 75006 Paris, France estelle.lambert@bium.parisdescartes.fr
 
REFERENCES
1. Mazumder RN, Pietroni MA, Mosabbir N, Salam MA: Typhus fever: an overlooked diagnosis. J Health Popul Nutr. 2009; 27: 419-321. 2. Sanfilippo-Borrás J: Epidemics and disease during the Revolution Period in Mexico. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2010; 48: 163-166. 3. Lucas D, Loddé B, Jegaden D, Bronstein JA, Pougnet R, Bell S, et al: Occupational poisoning by carbon monoxide aboard a gas carrier. Report on 8 cases. Int Marit Health. 2010; 62: 176-179. 4. Wardaszka Z, Ptaszyńska-Sarosiek I, Niemcunowicz- Janica A: Carbon monoxide poisoning in the autopsy material of the Department of Forensic Medicine, Medical University Of Białystok in years 1998-2008. Arch Med Sadowej Kryminol. 2009; 59: 177-182. 5. Lucignani G: Rubor, calor, tumor, dolor, functio laesa… or molecular imaging. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2007; 34: 2135-2141. 6. Spivack BS: A. C. Celsus: Roman medicus. J Hist Med Allied Sci. 1991; 46: 143-157. 7. Caro MR, Senear FE: Psoriasis of the hands. Nonpustular type. AMA. Arch Dermatol Syphilol 1956; 74: 629-633 8. Francis Eugene Senear, M.D. 1889-1958. AMA Arch Derm, 1958; 78: 104-110 9. Arthur C. A: Reply to dr. Marcus R. Caro-reply. AMA Arch Derm. 1959; 80: 794. 10. Halder RM. Cutaneous diseases in the black races. Dermatol Clin 2003; 21:679–687. 11. Ollague W, Guevara de Veliz A: Verruga Peruana in Ecuador. Apropos of 3 cases. Med Cutan Ibero Lat Am. 1977; 5: 235-239. 12. Maguiña C, Guerra H, Ventosilla P: Bartonellosis. Clin Dermatol. 2009; 27: 271-280. 13. Miesen W: Yellow or orange hands as presenting signs of carotenaemia. Neth J Med. 2006; 64: 207. 14. Wolff BP: Asiatic relapsing fever; report of 134 cases treated with mapharsen. Ann Intern Med. 1946; 24: 203- 216. 15. Wan P, Moat S, Anstey A: Pellagra: A review with emphasis on photosensitivity. Br J Dermatol. 2010; 10: 1365-2133. 16. Piñero JML: Gaspar Casal: descripción ecológica de la pelagra, primera enfermedad carencial. Rev. Esp. Salud Publica. 2006; 80: 411-415. 17. Takeshita N, Imoto K, Ando S, Yanagisawa K, Ohji G, Kato Y: Murine typhus in two travelers returning from Bali, Indonesia: an underdiagnosed disease. J Travel Med. 2010; 17: 356-358. 18. Angelakis E, Edouard S, La Scola B, Raoult D: Bartonella henselae in skin biopsy specimens of patients with cat-scratch disease. Emerg Infect Dis. 2010; 16: 1963- 1965. 19. Tasovac B: Dr. Robert Debré (1882-1978). Srp Arh Celok Lek. 1979; 107: 509-512. 20. Al-Hezaimi K: Apical actinomycosis: case report. J Can Dent Assoc. 2010; 76: a113. 21. Gleichert JE. Etienne Joseph Jacquemin, discoverer of 'Chadwick's sign'. J Hist Med Allied Sci. 1971; 26: 75-80. 22. Farlow JW.: A Tribute to the Memory of Dr. James Read Chadwick Excerpted from the Thirtieth Annual Report of the Boston Medical Library. Med Libr Hist J. 1906; 4: 114–116. 23. Lima-Costa MF, Matos DL, Ribeiro AL: Chagas disease predicts 10-year stroke mortality in community-dwelling elderly: the Bambui cohort study of aging. Stroke. 2010; 41: 2477-2482. 24. Büel WMP: -On " Chagres Fever" and some of the other Diseases to which California Emigrants are liable. Am J Med Scien. 1856; 62: 319-325. 25. Ramanujam CL, Zgonis T: Salvage of Charcot foot neuropathy superimposed with osteomyelitis: a case report. J Wound Care. 2010; 19: 485-487. 26. Bogousslavsky J: Following Charcot: A Forgotten History of Neurology and Psychiatry (Frontiers of Neurology and Neuroscience). S Karger Pub, 2010. 27. Herath C, Kumar P, Singh M, Kumar D, Ramakrishnan S, Goswami TK: Experimental iron-inactivated Pasteurella multocida A: 1 vaccine adjuvanted with bacterial DNA is safe and protects chickens from fowl cholera. Vaccine. 2010; 28: 2284-2289. 28. Mendelsohn JA: 'Like all that lives': biology, medicine and bacteria in the age of Pasteur and Koch. Hist Philos Life Sci. 2002; 24: 3-36. 29. Jezek Z, Hardjotanojo W: Residual skin changes in patients who have recovered from variola minor. Bull World Health Organ. 1980; 58: 139-140. 30. Passarini B, Infusino SD, Kasapi E: Chloracne: still cause for concern. Dermatology. 2010; 221: 63-70. 31. Shelley Wb, Hurley Hj Jr: Localized chromidrosis; a survey. AMA Arch Derm Syphilol. 1954; 69: 449-471. 32. letter: Nawrocki F, Choynowski B-Wspomnienie pośmiertne. Tyg. Ilustr. 1870; 121: 200. 33. Ang CC, Tay YK: Blaschkoid pityriasis rosea. J Am Acad Dermatol. 2009; 61: 906-908. 34. Dega H, Francès C, Dupin N, Lebre C, Simantov A, Callot C: Pruritus and the hepatitis C virus. The MULTIVIRC Unit. Ann Dermatol Venereol. 1998; 125: 9- 12. 35. letter: The late Sir Charles Mansfield Clarke. Br Med J. 1857; 1: 774–775. 36. Conway FM: Syphilis of the Clavicle. Ann Surg. 1934; 99: 290–300. 37. Frangos CC, Frangos CC: George Higoumenakis (1895- 1983): Greek dermatologist: J Med Biogr. 2009; 17: 64-72. 38. Fomin VV, Popova EN, Burnevich EZ, Kuznetsova AV: Hippocratic fingers: clinical importance and differential diagnosis. Klin Med (Mosk). 2007; 85: 64-68. 39. Kubie LS: Stanley Cobb, M.D. 1887-1968. Psychosom Med. 1969; 31: 97-106. 40. Galliard H: The filarial etiology of elephantiasis; Cochin leg in Travancore (India). Presse Med. 1958; 66: 755-757. 41. Wojnarowska F. Chronic bullous disease of childhood. Semin Dermatol. 1988; 7: 58–65. 42. Sparling PF: Diagnosis of neurosyphilis: New tools. Sex Transm Dis. 2010; 37: 288-289. 43. Chan P: Pulmonary carcinoma and provocative sweat testing. Arch Dermatol. 1983; 119: 185. 44. Gyuranecz M, Szeredi L, Rónai Z, Dénes B, Dencso L, Dán A: Detection of Brucella canis-induced reproductive diseases in a kennel. J Vet Diagn Invest. 2011; 23: 143-247. 45. Aka NA, Adoubryn K, Rondelaud D, Dreyfuss G: Human paragonimiasis in Africa. nn Afr Med. 2008; 7: 153- 162. 46. Summerly P: Photographing Dermatology: The collections of Dr William Thomas Corlett (1854–1948). Int J Dermatol. 2008; 47: 965–969. 47. O’Brien, Eoin. Conscience and Conflict. A Biography of Sir Dominic Corrigan (1802-1880). The Glendale Press. Dublin 1983. 48. Petrovecki V, Kovacić Z, Pizent A, Jakić-Razumović J: Copper levels in the tissues of patients with Wilson's disease. Arh Hig Rada Toksikol. 1997; 48: 241-246. 49. Southby R: Hutchinson teeth. Aust Paediatr J. 1981; 17: 226. 50. van Ruth S, Toonstra J: Eponyms of Sir Jonathan Hutchinson. Int J Dermatol. 2008; 47: 754-758. 51. Crowe FW: Axillary freckling as a diagnostic aid in neurofibromatosis. Ann Intern Med. 1964; 61: 1142-1143. 52. Böttiger LE: Mikhail Bulgakov, physician and writer–a year of centenaries. Manuscripts do not burn. Lakartidningen. 1991; 88: 4269-4271. 53. Meyers MA, Feldberg MAM, Oliphant M: Grey Turner's sign and Cullen's sign in acute pancreatitis. Gastrointest Radiol 1989; 14: 31-37. 54. Speert H: Memorable medical mentors: VI. Thomas S. Cullen (1868-1953). Obstet Gynecol Surv. 2004; 59: 557- 563.


CONTENT

SERVICES

Other Resources

Our Dermatology Online

Home
Current Issue
All Issues
Instruction for authors
Submit Manuscripts
Ethics in Publishing
For Reviewers
Readers
About
Editors & Publishers 
Statistics
Copyright
Contact Us