2011.1-7.Eponyms A-cd

                                                                                                                            article in PDF  
N Dermatol Online. 2011; 2(1): 27-34i>
Conflicts of interest: None
 
 

 

DERMATOLOGY EPONYMS – PHENOMEN / SIGN – DICTIONARY (A) – CONTINUED

Brzeziński Piotr1, Wass John2, White Katherine2, Daboul Mohamed Wael3, Arlt Wiebke4, van den Hombergh Peter5, Parker Sareeta6, Khamesipour Ali7

16th Military Support Unit, Ustka, Poland, brzezoo@wp.pl
2Addison's Disease Self-Help Group, Guildford, UK. kgwhite@addisons.org.uk
3Laboratory Medicine Specialist, Damascus, Syrian Arab Republic. idaboul@scs-net.org
4Clinical and Experimental Medicine University, of Birmingham, UK w.arlt@bham.ac.uk
5Chairman Dutch Society of Tropical Medicine and Int. Health Kolhornseweg, Hilversum, Holand p.hombergh@chello.nl
6Department of Dermatology, Emory University, Atlanta, USA. srsingh@emory.edu
7Center for Research and Training in Skin Diseases and Leprosy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran khamesipour_ali@yahoo.com

 


 
ACETANILIDE SIGN
Blueness of face and lips with faintness, a sign of poisoning with acetanilide
OBJAW ACETANILIDOWY
Błękit zabarwienie twarzy i warg z omdleniami, jako objaw zatrucia acetanilidem.
 
ACID BURNS SIGN
Burning in the mouth and throat with vomit containing white lum
ps of mucosus and altered black or brown blood. Possible staining of lips, skin or clothing from the acid. A sign of poisoning with a strong mineral acid OBJAW OPARZENIA KWASEM
Pieczenie w jamie ustnej i gardle, wymioty zawierające biały grudki i czarną lub brązową krew. Mo?liwe zabarwienie warg, skóry lub odzie?y kwasem. Są to objawy zatrucia silnym kwasem mineralnym
 
ACNE CORNEE SIGN
= synonim: contagious follicular keratosis, ichtiosis sebacea cornea (H. Leloir, E. Vidal, E. Wilson). The whole body becomes covered with small spinelike growths of a dirty yellow color. The spines are very hard and, when cut off and placed in a container, rattle like scraps of metal. Leloir and Vidal shorten the name to acne cornee. Wilson speaks of it as ichthyosis sebacea cornea.
OBJAW ACNE CORNEE
= synonim: contagious follicular keratosis, ichtiosis sebacea cornea (H. Leloir, E. Vidal, E. Wilson). Całe ciało pokrywają małe, spiczaste wyrośla w brudno?ółtym kolorze. Kolce są bardzo twarde, a odcięte i umieszczone w pojemniku, grzechoczą jak skrawki metalu. Leloir i Vidal skrócili tę nazwę do acne cornée. Wilson opisuje to jako ichthyosis sebacea cornea.
 
Figure 1. Acne cornee sign
 
HENRI CAMILLE CHRYSOSTÔME LELOIR
French dermatologist (1855-1896). Studied at Lille and Paris, obtaining his doctorate in 1881. In 1882 he became Chef de clinique at the Hôpital St.-Louis, in 1885 was appointed professor.
HENRI CAMILLE CHRYSOSTÔME LELOIR
Francuski dermatolog (1855-1896). Studiował w Lille i Pary?u, uzyskując doktorat w 1881 roku. W 1882 roku został Kierownikiem Kliniki w Hôpital St Jean-Louis, w 1885 został mianowany profesorem. 
 
Figure 2. Henri Leloir
 
JEAN BAPTISTE EMILE VIDAL
(18 June 1825 – 16 June 1893) French dermatologist who was a native of Paris. He studied medicine in Tours and Paris, becoming médecin des hôpitaux in 1862. For much of his career he was associated with the Hôpital Saint- Louis (1867-90) in Paris. In 1883 he became a member of the Académie de Médecine. He is remembered for his investigations of lupus and skin lichenification. His name is associated with: pityriasis circinata et marginata of Vidal – a localized variant of pityriasis rosea and Vidal's disease, synonymous lichen simplex chronicus. He distinguished himself in his successful struggle to separate the contagious patients in the hospitals.
JEAN BAPTISTE EMILE VIDAL
(18 czerwca 1825 – 16 czerwca 1893) francuski dermatolog, który urodził się w Pary?u. Studiował medycynę w Tours i Pary?u, stając się médecin des Hôpitaux w 1862 roku. Przez większość kariery związany był z Hôpital Saint-Louis (1867/90) w Pary?u. W 1883 roku został członkiem Académie de Médecine. Pamiętany jest za swoje osiągnięcia w badaniach nad toczniem i licheniifikacją. Jego nazwisko jest związane z pityriasis circinata et marginata Vidal – zlokalizowanego wariantu rosea pityriasis i chorobą Vidala, synonim – lichen chronicus simplex. Zdobył sukces walcząc aby oddzielić pacjentów z chorobami zakaźnymi w szpitalach.
 
 
Figure 3. Jean Vidal
 
WILSON WILLIAM JAMES ERASMUS
Brutish dermatologist and anatomist (1809-1884). Was born in London, Bartholomew's Hospital in London. We owe to Wilson in great measure the habit of the daily bath.Died at Westgate-on-Sea in 1884.
WILSON WILLIAM JAMES ERASMUS
Angielski dermatolog, anatomista (1809-1884). Urodził się w Londynie, studiował w Bartholomew's Hospital w Londynie. Zawdzięczamy mu w du?ej mierze zwyczaj codziennej kąpieli. Zmarł w Westgate-on-Sea w 1884 roku.
 
 
Figure 4. Erasmus Wilson
 
ADDISON’S SIGN
Characterized by bronze-like pigmentations of the skin.
OBJAW ADDISONA
Charakteryzuje się brązową pigmentacją skóry. 
 
ADDISON’S ORAL SIGN
Hyperpigmentation of the buccal mucosa due to lack of adrenal cortical control over the pituitary secretion of melanocyte stimulating hormone. 
USTNY OBJAW ADDISONA
Przebarwienia błony śluzowej jamy ustnej w związku z zaburzeniem osi przysadka-kora nadnerczy i wydzielaniem przez przysadkę hormonu stymulującego melanocyty. 
 
ADDISON’S PALM SIGN
Characteristic pigmentation in the creases of the hand.
DŁONIOWY OBJAW ADDISONA
Charakterystyczne zabarwienie w zgięciach rąk.
 
Figure 5. Addison disease
 
Figure 6. Addison’s palm sign
 
THOMAS ADDISON
English physician (1795-1860). Was the first to describe a disease of the endocrine glands and the type of anemia now known as Addison's disease. Thomas Addison was born in April 1793 at Long Benton near Newcastle-upon- Tyne. Thomas studied medicine at the University of Edinburgh and took his doctorate in medicine in 1815. In 1829, in collaboration with John Morgan, he published the first work on toxicology in English.
THOMAS ADDISON
Angielski lekarz (1795-1860). Był pierwszym który opisał chorobę gruczołów dokrewnych z niedokrwistości, znaną obecnie jako choroba Addisona. Thomas Addison urodził się w kwietniu 1793 w Long Benton w pobli?u Newcastle-upon-Tyne. Addison studiował medycynę na Uniwersytecie w Edynburgu i doktoryzował się w dziedzinie medycyny w 1815 roku. W 1829 roku, we współpracy z John Morgan, opublikował pierwszą pracę na temat toksykologii w języku angielskim.
 
Figure 7. Thomas Addison
 
ALCOHOLISM BURN SIGN
the characteristic burn from a cigarette occurring between the fingers after the person has fallen into a deep alcoholic sleep.
OBJAW OPARZENIA SKÓRY U AKOHOLIKÓW Charakterystyczne oparzenie po papierosie występujące między palcami, kiedy osoba zapadła w głęboki sen alkoholowy.
 
ALIBERT’S SIGN = synonym mucosis fungoides
OBJAW ALIBERTA = synonim mucosis fungoides
 
Figure 8. Mucosis fungoides (Alibert’s sign)
 
JEAN LOUIS MARC ALIBERT
French dermatologist (1768-1837). In 1798, while still a student Alibert was co-founder of the Société médicale d’émulation de Paris of which he was a secretary for many years.His doctoral thesis of 1799, Dissertation sur les fièvres pernicieuses, ou ataxiques intermittentes, was such a success that it subsequently appeared in five improved and enlarged editions (1801, 1804, 1809, 1820) and in 1808 was translated into English by Charles Caldwell in Philadelphia. Alibert did his work on diseases of the skin at time when Willan's system was still unknown in France. Contrary to Robert Willan, whose system was based on pathological anatomy, Alibert preferred to divide by appearance. He attempted to introduce Jussieu's classification in the classification of diseases. He divides them into families, genera, and species, and introduced a large number of new designations. He originated several terms, like the term asbestos rash. Alibert also contributed significantly to the spreading of vaccination against smallpox.
JEAN LOUIS MARC ALIBERT
Francuski dermatolog (1768-1837). W 1798 roku będąc jeszcze studentem Alibert był współzało?ycielem Société d'médicale emulacji de Paris, którego był sekretarzem od wielu lat. Jego praca doktorska z 1799 roku: sur les fièvres pernicieuses, intermittentes ataxiques ou, okazała się takim sukcesem, ?e następnie pojawiła się w pięciu lepszych i rozszerzonych edycjach (1801, 1804, 1809, 1820), a w 1808 roku została przetłumaczona na język angielski przez Charles Caldwell w Filadelfii. Alibert pisał pracę na temat chorób skóry w czasie, gdy podział chorób skóry Willana był ju? znany we Francji. Wbrew Robertowi Willanowi, którego system opierał się na anatomii patologicznej, Alibert wolał podzielić choroby skóry ze względu na wygląd. Próbował wprowadzić własną klasyfikację chorób. Dzielił je na rodziny, rodzaje i gatunki, wprowadził wiele nowych nazw. Od jego nazwiska pochodzi kilka określeń, takich jak określenie – wysypka azbestowa. Alibert równie? znacząco przyczynił się do rozprzestrzenienia się szczepienia przeciwko ospie.
 
Figure 9. Jean Alibert
 
ALLIGATOR SIGN
Martin described a remarkable variety of ichthyosis in which the skin was covered with strong hairs like the bristles of a boar. When numerous and thick the scales sometimes assumed a greenish-black hue. An example of this condition was the individual who exhibited under the name of the "alligator-boy." The skin affected in this case resembled in color and consistency that of a young alligator. Also called Martin’s sign (Martin and Taylor).
OBJAW SKÓRY ALIGATORA
Martin opisał niezwykły wariant rybiej łuski, w którym skóra była pokryta twardymi jak szczecina dzika włosami. Liczne i grube zmiany czasem przybierały zielono-czarną barwę. Przykładem tego stanu była osoba, którą określono nazwą "aligator-boy". Skóra w tym przypadku miała podobny kolor i konsystencję, co skóra młodego aligatora. Zwany równie? objawem Martina (Martin i Taylor).
 
Figure 10. Alligator sign
 
AMPICILLIN MONO RASH SIGN
The appearance of an irritating rash of macular and popular form seen in sensivity to ampicillin, often indicates the patient has infectious mononucleosis, because the rash appears more frequently in patients with infectious mononucleosis that been treated with ampicillin.
OBJAW WYSYPKI PO AMPICYLINIE
Pojawienie się plamistej wysypki przy nadwra?liwości na ampicylinę, często występuje u pacjentów leczonych ampicyliną z powodu mononukleozy zakaźnej.
 
ANDERS’S SIGN
=synonim adiposis tuberosa simplex (Small sensitive or painful masses of fat that occur on the abdomen or the extremities.)
OBJAW ANDERSA
=synonym adiposis tuberosa simplex (niewielkie wra?liwe lub bolesne masy tłuszczu, które występują w jamie brzusznej lub na kończynach).
 
JAMES MESCHTER ANDERS
American physicaian (1854-1936). The third President of the American Society of Tropical Medicine. He was born at Fairview Village, Pennsylvania, on July 22, 1854. He received his MD degree from the University of Pennsylvania in 1877, where he later also received his PhD degree. In 1900 Anders was elected Chair of the Medical Section of the American Medical Association, and in 1908 was the President of the Inte rnational Congress on Tuberculosis. He died on August 29, 1936, at the age of 82.
JAMES MESCHTER ANDERS
Amerykański lekarz (1854-1936). Trzeci prezes Amerykańskiego Towarzystwa Medicyny Tropikalnej. Urodził się w Fairview Village, w stanie Pensylwania, 22 lipca 1854. Ukończył studia na Uniwersytecie Pensylwania w 1877 roku, gdzie później równie? uzyskał stopień doktora. W 1900 roku Anders został wybrany przewodniczącym Sekcji Medycznej Amerykańskiego Towarzystwa Lekarskiego, a w 1908 r. został prezydentem Międzynarodowego Kongresu na temat gruźlicy. Zmarł 29 sierpnia 1936, w wieku 82 lat.
 
Figure 11. James Anders
 
ANILINE SIGN
Blueness of face lips with drowsiness. A aniline oil poisoning.
OBJAW ANILINOWY
Błękitne usta, twarz z sennością. Jako objaw zatrucia aniliną.
 
ANNAM SIGN
=synonym: oriental boil, cutaneous leishmaniasis, Delhi boil, old world leishmaniasis, oriental sore, tropical sore, oriental boil, Bagdad boil, Delhi sore, Bombay boil, deli fever, Biskra button, furunculus Orientalis, Jericho boil, Tashkent ulcer, herpes du nil, die Orientbeule, die Aleppobeule, orientbyld, pendsjabzweer, lupus endemicus, leishmaniasis furunculosa, Bombaybuil, Bassorabuil, Cochinzweer, Bagdadbuil, Asjbadkazweer, leishmaniasis tropica, Aleppobuil, bouton du Nil, φ?μα της Ανατολ?ς, fuma tis anatolis, (Saunders 1945, E.J. Marzinowsky and Bogbow 1904).
OBJAW ANNAMA
Patrz wyżej.
 
Figure 12. Cutaneous leishmaniasis (L.major)
Figure 13. Cutaneous leishmaniasis (L.major)
Figure 14. Cutaneous leishmaniasis (histology)
 
ANTRHAX SIGN
A circumscribed boil with relatively little pain and an absence of pus. A sign of cutanesus anthrax.
OBJAW “ANTRHAX”
Ograniczony wrzód z towarzyszącym bólem stosunkowo niewielkich rozmiarów i bez obecności ropnego wysięku. Objaw skórnej postaci wąglika.
 

 

Figure 15. Antrhax signs
Figure 16. Antrhax signs
Figure 17. Antrhax signs
 
ARGYRIA SIGN
A blue deposit of silver in the skin, caused by exposure to silver dusts or salts. Often appears as a gray blue haze in the white of the eye. Also known as SILVER EYE SIGN
OBJAW (ARGYRII) SREBRZYCY
Niebieskie złogi srebra w skórze, występujące u osób nara?onych na pyły lub sole srebra. Często pojawia się jako szaro-niebieska mgła w białkówce oka. Równie? zwany jako SILVER EYE SIGN.
 
ARMADILLO SIGN
Paternal hereditary ichtyosis, morbid development of the papillae and thickening of the epidermic lamellae. Also called Pettigrew's sign (Pattigrew 1832 i Ascanius). Pettigrew mentions a man with warty elongations encasing his whole body. At the parts where friction occurred the points of the elongations were worn off. This man was called "the biped armadillo." The females had normal skins. All the members of the well-known family of Lambert had the body covered with spines.
OBJAW PANCERNIKA
Paternal hereditary ichtyosis,. Zwany równie? objawem Pattigrewsa (Pettigrew 1832 i Ascanius). Pettigrew opisał człowieka z wydłu?onymi brdawkami, obejmującymi całe ciało. W części, w których wystąpiły tarcia punkty wydłu?enia były zatarte. Osobę taką określono jako "pancernik dwuno?ny". Kobiety miały prawidłową skórę. Wszyscy członkowie znanej rodziny Lambert mieli ciało pokryte kolcami.
 
ARSENIC SIGN
A classic sign of chronic arsenical poisoning in which the palms and the soles of the feet have a leathery texture. Also known as LEATHERY PALM SIGN.
OBJAW ARSENOWY
Klasyczne, przewlekłe zatrucie arsenem, w którym na dłoniach i podeszwach stóp występują skórzaste struktury. Znany równie? jako OBJAW SKÓRZASTYCH DŁONI.
 
Figure 18. Arsenic sign
Figure 19. Arsenic sign
 
ARUM MACULATUM SIGN
Purging, cold clammy skin, with swelling of the tongue. Indicates poisoning from arum maculatum. Also known as CUCKOO PINT SIGN.
OBJAW „ARUM MACULATUM”
Biegunka oraz zimna, wilgotna skóra, z obrzękiem języka. Wskazuje na zatrucie Arum maculatum (Obrazkiem Plamistym). Objaw równie? znany jako CUCKOO PINT SIGN.
 
Figure 20. Arum maculatum
 
ASSAM’S SIGN
Chloasma. Macula Gravidarum; Macula Uterina; Macula Hepatica. During pregnancy the skin can become bronze with black spots like a leopard (ASSAM 1884 and KAPOSI).
OBJAW ASSAMA
Chloasma. Macula Gravidarum; Macula Uterina; Macula Hepatica. W czasie cią?y skóra mo?e stać się brązowa z czarnymi plamami, jak lampart (ASSAM w 1884 i KAPOSI).
 
Figure 21.Chloasma
 
MORITZ KAPOSI
(born 23 October 1837 in Kaposvár, Hungary – 6 March 1902 in Vienna, Austria) was an important Hungarian dermatologist, discoverer of the skin tumor that received his name (Kaposi's sarcoma). Born to a Jewish family, originally his surname was Kohn, but with his conversion to the Fig. 22 Moritz Kaposi Catholic faith he changed it to Kaposi. In 1855 Kaposi began to study medicine at the University of Vienna and attained a doctorate in 1859. In his dissertation, titled Dermatologie und Syphilis (1866) he made an important contribution to the field. Kaposi was appointed as professor at the University of Vienna in 1875, and in 1881 he became member of the board of the Vienna General Hospital and director of its clinic of skin diseases. He was authored the book Lehrbuch der Hautkrankheiten (Textbook of Skin Diseases) in 1878. Kaposi’s main work, however, was Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten in Vorlesungen für praktische Ärzte und Studierende (Pathology and Therapy of the Skin Diseases in Lectures for Practical Physicians and Students), published in 1880, which became one of the most significant books in the history of dermatology. He is credited with the description of xeroderma . pigmentosum ("Ueber Xeroderma . pigmentosum. . Medizinische . Jahrbücher, Wien, 1882: 619-633"). In all, he published over 150 books and papers.
MORITZ KAPOSI
(ur. 23 października 1837 w Kaposvár, Węgry – zm. 6 marca 1902 w Wiedniu) był znanym węgierskim dermatologiem, odkrywcą nowotworu skóry, który otrzymał jego imię (mięsak Kaposiego). Urodził się w rodzinie ?ydowskiej, pierwotnie jego nazwisko brzmiało Kohn, ale po nawróceniu na wiarę katolicką, zmienił na Kaposi. W 1855 rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Wiedniu i otrzymał stopień doktora w 1859 roku. Swoją pracą doktorską pt Dermatologia i Kiła (1866) uczynił wa?ny wkład w tej dziedzinie. Kaposi został mianowany profesorem na Uniwersytecie w Wiedniu w 1875 roku, a w 1881 roku został członkiem zarządu Vienna General Hospital i Dyrektorem Kliniki Chorób Skóry. Był autorem ksią?ki Lehrbuch der Hautkrankheiten (podręcznik chorób skóry) z 1878 roku. Główną pracą Kaposiego, był jednak „Pathologie und der Therapie Hautkrankheiten in Vorlesungen für praktische Ärzte und Studierende”, opublikowana w 1880 roku, która stała się jedną z ksią?ek, najbardziej znaczących w historii dermatologii. Przypisuje mu się opis xeroderma pigmentosum ("Über Xeroderma pigmentosum. Medizinische Jahrbücher, Wien, 1882: 619-633"). W sumie opublikował ponad 150 ksią?ek i artykułów.
 
Figure 22. Moritz Kaposi
 
ACKNOWLEDGEMENT:
Figure 18,19 Dr. D. N. Guha Mazumder Director DNGM Research Foundation and Prof. & Head, Dept. of Medicine & Gastroenterology, (Retd.), Institute of Post Graduate Medical Education & Research (IPGME&R), Kolkata. Address : Kolkata -700 053, India. E-Mail : guhamazumder@yahoo.com
Figure 10 Dr. Vinzenz Oji Department of Dermatology, University of Münster, Münster, Germany and Interdisciplinary Center of Clinical Research, University of Münster, Münster, Germany, E-Mail : ojiv@uni-muenster.de
 
REFERENCES
1. Morgan TN, Anderson AG: Chronic Acetanilide Poisoning. Br Med J. 1940; 2: 187-188. 2. Karunadasa KP, Perera C, Kanagaratnum V, Wijerathne UP, Samarasingha I, Kannangara CK: Burns due to acid assaults in Sri Lanka. J Burn Care Res. 2010; 31: 781-785. 3. Kubicz J: A case of keratosis follicularis and dyslipoidic corneal acne with alopecia in the light of associated diseases. Przegl Dermatol. 1963; 50: 527-532. 4. Iniakhina AV, Senkova NV: Morrow-Brooke contagious follicular keratosis. Vestn Dermatol Venerol. 1967; 41: 81- 82. 5. Hadley RM: The life and works of Sir William James Erasmus Wilson 1809–84.Med Hist. 1959; 3: 215–247. 6. Harbuwono DS, Edi TJ, Suyono S, Subekti I: Addison's Diseases. Acta Med Indones. 2009; 41: 36. 7. Antal Z, Zhou P: Addison disease. Pediatr Rev. 200; 30: 491-493. 8. Lessin SR: Alibert lymphoma: renaming mycosis fungoides. Arch Dermatol. 2009; 145: 209-210. 9. Morton LT: Jean Louis Marc Alibert (1768-1837): a bibliography. J Med Biogr. 1993; 1: 108-112. 10. Shwayder T, Ott F: All about ichthyosis. Pediatr Clin North Am. 1991; 38: 835-857. 11. Kagan BM: Ampicillin rash. West J Med. 1977; 126: 333–335. 12. Pauszek ME: Making a rash diagnosis: amoxicillin therapy in infectious mononucleosis. Indiana Med. 1990; 83: 330-331. 13. Anders JM: Adiposis tuberosa simplex. American Journal of the Medical Sciences 1908; 3: 325-332. 14. No authors listed: Am J Med Scienc. 1905; 6: 11. 15. Stowers JH: Case of Delhi Boil or Sore (Syn.: Oriental Sore; Aleppo Boil). Proc R Soc Med. 1920; 13: 81-83. 16. Pittman HS, Kelley RM: Argyria. Am Pract Dig Treat. 1947; 2: 212-214. 17. Kwon HB, Lee JH, Lee SH, Lee AY, Choi JS, Ahn YS: A case of argyria following colloidal silver ingestion. Ann Dermatol. 2009; 21: 308-310. 18. Nagell H:Arsenical melanosis. Med Klin. 1950; 45: 1599. 19. Leclerc H: Wild arum (Arum maculatum L.); its use as food. Presse Med. 1952; 60: 1514. 20. Bolanca I, Bolanca Z, Kuna K, Vuković A, Tuckar N, Herman R, et al: Chloasma–the mask of pregnancy. Coll Antropol. 2008; 32: 1391-41. 21 Oriel JD: Moritz Kaposi (1837-1902). Int J STD AIDS. 1997; 8: 715-717. 22. Leloir HCCh: Recherches cliniques et anatomopathologiques sur les affections cutanées d'origine nerveuse. Francis A. Countway Library of Medicine, Ottawa, French, 1882.


CONTENT

SERVICES

Other Resources

Our Dermatology Online

Home
Current Issue
All Issues
Instruction for authors
Submit Manuscripts
Ethics in Publishing
For Reviewers
Readers
About
Editors & Publishers 
Statistics
Copyright
Contact Us